ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Διενέργεια συνεντεύξεων στο ΙΕΠ για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7581/11-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΚΒΔΟΞΛΔ-40Ι) Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη 22/07/2021.
Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα τυπικά προσόντα (βλ. Πίνακα 1) για τη θέση Συμβούλου ΠΕ70, όπως αξιολογήθηκαν από την ειδική επιτροπή, παρακαλούνται να συμμετάσχουν σε συνέντευξη σύμφωνα με τα δεδομένα στους παρακάτω πίνακες. Για τις λεπτομέρειες σύνδεσης οι υποψήφιοι/ες θα ειδοποιούνται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Το πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων για τη θέση Συμβούλου ΠΕ60 θα κοινοποιηθεί με νέα ανακοίνωση.
Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι/ες που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα, όπως ορίζονται στην παραπάνω αναφερόμενη Πρόσκληση, δεν αξιολογούνται και δεν καλούνται σε συνέντευξη. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων οι απορριφθείσες αιτήσεις δημοσιεύονται με χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης και την αιτιολογία της απόρριψης τους (βλ. Πίνακα 2).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Υποψήφιοι που καλούνται σε συνέντευξη

 ΠΕΜΠΤΗ 22/7/2021

1.      

ΧΑΝΤΖΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ

09:30-09:45

2.   

ΒΙΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

09:45-10:00

3.

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

10:00-10:15

4.   

ΠΑΡΚΟΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

10:15-10:30

5.   

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

10:30-10:45

6.   

ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

10:45-11:00

7.   

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

11:00-11:15

8.   

ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

11:15-11:30

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Μη αποδεκτές αιτήσεις

α/α

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Αιτιολογία

1.                   

8584-22/06/2021

Από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν προκύπτει η απαιτούμενη  διδακτική ή εκπαιδευτική εμπειρία

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top