Συνοπτικός Διαγωνισμός του ΙΕΠ με αντικείμενο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020» της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής»

Συνοπτικός Διαγωνισμός του ΙΕΠ με αντικείμενο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020» της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής», Υποέργο 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η παροχή της αναγκαίας επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης του Ι.Ε.Π. ως Δικαιούχου Πράξεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Ο Προϋπολογισμός του Έργου, ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (59.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Το συμβατικό τίμημα θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Πράξης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και τις 21.06.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 15:00 (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης).

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει 22.06.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα: 10:00 π.μ.

    •    ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
    •    ΤΕΥΔ (σε επεξεργάσιμη μορφή)
    •    ΠΡΑΞΗ ΔΣ/ΙΕΠ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top