Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ έγκρισης του Πρακτικού 4/08-06-2017 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών που αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον υπ’ αριθμ. πρωτ. 1140/22-02-2017 Συνοπτικό Διαγωνισμό (Αρ. Διακήρυξης 01/20

Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ έγκρισης του Πρακτικού 4/08-06-2017 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών που αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον υπ’ αριθμ. πρωτ. 1140/22-02-2017 Συνοπτικό Διαγωνισμό (Αρ. Διακήρυξης 01/2017) για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ακουστικού Υλικού για μαθητές με δυσκολίες πρόσβασης στο οπτικό έντυπο υλικό (προβλήματα όρασης, μαθησιακές δυσκολίες, αναγνωστικές δυσκολίες)» της Πράξης Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού- Οριζόντια Πράξη, Υποέργο 7  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού, εκπαίδευση και διά βίου μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους (ΕΣΠΑ 2014-2020).


Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ενστάσεων, βάσει του άρθρου 17 της προκήρυξης, είναι η 30η/06/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top