Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών σχετικά με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό (Αρ. Διακήρυξης 02/2017) για την Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης «Καθολικός Σχε

Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών σχετικά με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό (Αρ. Διακήρυξης 02/2017) για την Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού- Οριζόντια Πράξη», Υποέργο 11 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top