Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ με την οποία εγκρίνεται α) το Πρακτικό 12/04-09-2017 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών που αφορά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του υποψηφίου αναδόχου για τον συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 2913/09.05.2017

Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ με την οποία εγκρίνεται α) το Πρακτικό 12/04-09-2017 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών που αφορά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του υποψηφίου αναδόχου για τον συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 2913/09.05.2017 (Αρ. Διακήρυξης 02/2017 και ΑΔΑ: ΨΨΑΕΟΞΛΔ-ΤΩΔ), για την Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού- Οριζόντια Πράξη», Υποέργο 11 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση», β) η κατακύρωση του ανωτέρω διαγωνισμού και γ) η ανάθεση και υπογραφή σύμβασης με την εταιρία «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΝΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Σημείωση: Ο Ανάδοχος καλείται εντός είκοσι (20) ημερών, ήτοι έως τις 27.09.2017, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.

Απόσπασμα Πρακτικού 35/06-09-2017

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top