Απόφαση Δ.Σ./ΙΕΠ έγκρισης Πρακτικού 2/12-09-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης για την υπ’ αρ. 4726/20-07-2017 (ΑΔΑ: ΩΓΞΤΟΞΛΔ-Θ2Β)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υποέργου 1 της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Ν/γεία της Θράκης» MIS: 5003740

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ενστάσεων είναι 25/09/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Πρόσκληση.

Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ έγκρισης του Πρακτικού 2/12-09-2017

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top