Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των Πρακτικών 1/10-01-2018 και 2/23-01-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων του ΙΕΠ σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 8005/23.11.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 69ΣΠΟΞΛΔ-ΛΜΙ)

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/10-01-2018 και 2/23-01-2018 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων του ΙΕΠ σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 8005/23.11.2017 (ΑΔΑ: 69ΣΠΟΞΛΔ-ΛΜΙ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τέσσερις (04) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης, ελεύθερους επαγγελματίες για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ενστάσεων, βάσει του άρθρου 8 της Πρόσκλησης, είναι στις 02/02/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

[Βλ. σχετική Πρόσκληση]
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top