Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του Πρακτικού 1/05.02.2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 8005/23.11.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/05-02-2018 (αρ. πρωτ. 851/06-02-2018) Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για ένσταση επί του υπ’ αρ. 4/25-01-2018 Αποσπάσματος Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 566/26-01-2017 (ΑΔΑ: ΨΣ7ΖΟΞΛΔ-Λ02) σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 8005/23.11.2017 (ΑΔΑ: 69ΣΠΟΞΛΔ-ΛΜΙ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τέσσερις (04) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης, ελεύθερους επαγγελματίες για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

[Βλ. σχετική Πρόσκληση]
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top