Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του Πρακτικού 2/20-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 683/31-1-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΩΑΙΟΞΛΔ-11Σ)

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 2/20-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων  για την αξιολόγηση των υποψηφίων μέσω συνέντευξης,  σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 683/31-1-2018  (ΑΔΑ: ΨΩΑΙΟΞΛΔ-11Σ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα (01) ειδικό εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», της Πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ 5007907, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, βάσει του άρθρου 9 της Πρόσκλησης, είναι στις 17/04/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

[Βλ. σχετική Πρόσκληση]
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top