Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. πρωτ. 994/13-02-2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΩΨΦΟΞΛΔ-Π93).

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων του οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων της υπ’ αρ.πρωτ.994/13-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΩΨΦΟΞΛΔ-Π93) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο (2) ειδικούς επιστήμονες για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Δράσης 4 «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων» της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», με MIS 5004204 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

[Δείτε εδώ την πρόσκληση]
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top