Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του Πρακτικού 3/12.04.2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1275/22.02.2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:6ΜΡΞΟΞΛΔ-ΕΒΕ)

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 3/12.04.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων για την αξιολόγηση των υποψηφίων μέσω συνέντευξης, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 1275/22-02-2018 (ΑΔΑ:6ΜΡΞΟΞΛΔ-ΕΒΕ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) Πτυχιούχο Ανώτατης Εκπαίδευσης, ελεύθερο επαγγελματία για την κάλυψη των αναγκών τεχνικής υποστήριξης της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με MIS 5004204 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, βάσει του άρθρου 8 της Πρόσκλησης, είναι στις 20.04.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

[Δείτε εδώ την πρόσκληση]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top