Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/03-04-2018 και 2/04-04-2018 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1319/23-02-2018 [ΑΔΑ: Ω9ΤΨΟΞΛΔ-3Φ2] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/03-04-2018 και 2/04-04-2018 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1319/23-02-2018 [ΑΔΑ: Ω9ΤΨΟΞΛΔ-3Φ2] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την υποβολή αιτήματος ένταξης στο ειδικό μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. της Δράσης 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας», με κωδικό ΟΠΣ 5008057, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ενστάσεων, βάσει του άρθρου 3 της Πρόσκλησης, είναι στις 23/04/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

[Βλ. σχετική Πρόσκληση]
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top