Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/04.05.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων για την υπ’ αρ. πρωτ. 3696/29.03.2018 (ΑΔΑ: 64ΩΤΟΞΛΔ-5ΞΕ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/04.05.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων για την υπ’ αρ. πρωτ. 3696/29.03.2018 (ΑΔΑ: 64ΩΤΟΞΛΔ-5ΞΕ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, βάσει του άρθρου 8 της Πρόσκλησης, είναι στις 18.05.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

[Βλ. σχειτική Πρόσκληση]
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top