Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/08.05.2018, 2/14.05.2018 και 3/24.05.2018 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης για την υπ’ αρ. πρωτ. 4268/19.04.2018 (ΑΔΑ: 6357ΟΞΛΔ-ΜΕ6) Πρόσκληση

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/08.05.2018, 2/14.05.2018 και 3/24.05.2018 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων για την αξιολόγηση των υποψηφίων σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 4268/19.04.2018 (ΑΔΑ: 6357ΟΞΛΔ-ΜΕ6) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) Εμπειρογνώμονα, Πτυχιούχο Ανωτάτης Εκπαίδευσης Τμήματος Μουσουλμανικών Σπουδών, ο οποίος θα συμμετέχει στην Επιστημονική Ομάδα Έργου της Πράξης «Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων-Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του κορανίου στους μαθητές μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007902 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων-Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του κορανίου στους μαθητές μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, βάσει του άρθρου 10 της Πρόσκλησης, είναι στις 08/06/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

[Βλ. σχετική Πρόσκληση]
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top