Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 4/01-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1137/16.02.2018 (ΑΔΑ: ΩΨΒ4ΟΞΛΔ-Κ0Ο) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 4/01-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων  για την υπ’ αρ. πρωτ. 1137/16.02.2018 (ΑΔΑ: ΩΨΒ4ΟΞΛΔ-Κ0Ο) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

[Δείτε εδώ τη σχετική Πρόσκληση]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top