Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/22-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1914/07.03.2018 (ΑΔΑ: ΩΟΜ2ΟΞΛΔ-ΘΧ5) Πρόσκληση

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/22-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης  Ενστάσεων του ΙΕΠ για την υπ’ αρ. πρωτ. 1914/07.03.2018 (ΑΔΑ: ΩΟΜ2ΟΞΛΔ-ΘΧ5) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

[Βλ Σχετική Πρόσκληση]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top