Συνοπτικός Διαγωνισμός του ΙΕΠ για την Παροχή Υπηρεσιών Βιντεοσκόπησης, Μοντάζ, Σκηνοθεσίας και Φωτογραφίας (Αρ. Διακήρυξης: 06/2018)

Συνοπτικός Διαγωνισμός του ΙΕΠ για την Παροχή Υπηρεσιών Βιντεοσκόπησης, Μοντάζ, Σκηνοθεσίας και Φωτογραφίας (Αρ. Διακήρυξης: 06/2018), του Υποέργου 1 της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Οριζόντια Πράξη» με MIS 5001313, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η Παροχή Υπηρεσιών Βιντεοσκόπησης, Μοντάζ, Σκηνοθεσίας και Φωτογραφίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (19.483,87€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατό εξήντα ευρώ (24.160,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και τις 10.09.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης).

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 11.09.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  3. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  4. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  5. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
  6. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top