Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/12.09.2018 και 2/18.09.2018 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων για την υπ’ αρ. πρωτ. 8449/31.07.2018 (ΑΔΑ: 66ΩΖΟΞΛΔ-ΙΧΓ) Πρόσκληση

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/12.09.2018 και 2/18.09.2018 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων για την υπ’ αρ. πρωτ. 8449/31.07.2018 (ΑΔΑ: 66ΩΖΟΞΛΔ-ΙΧΓ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, βάσει του άρθρου 7 της Πρόσκλησης, είναι στις 05.10.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

[Σχετική Πρόσκληση]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top