Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/19.09.2018 και 2/26.09.2018 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 4862/15.05.2018 (ΑΔΑ:6Δ03ΟΞΛΔ-1ΜΑ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/19.09.2018 και 2/26.09.2018 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 4862/15.05.2018 (ΑΔΑ:6Δ03ΟΞΛΔ-1ΜΑ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

[Σχετική Πρόσκληση]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top