Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 10/11.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών -Αξιολόγησης Προσφορών -Τμήμα Β: «Υπηρεσίες Εστίασης (Catering)» του συνοπτικού διαγωνισμού– «ACT»

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 10/11.10.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για το Τμήμα Β: «Υπηρεσίες Εστίασης (Catering)» του συνοπτικού διαγωνισμού «Διοργάνωση Διήμερης Διά ζώσης Επιμόρφωσης – «ACT»

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, βάσει του άρθρου 16 του Συνοπτικού διαγωνισμού.

[Σχετικός Διαγωνισμός]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top