Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 17/26-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών-Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αριθμ πρωτ.11546/10.10.2018 Πρόσκληση.

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 17/26-10-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών με θέμα την αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων της για την υπ’ αριθμ πρωτ.11546/10.10.2018 (ΑΔΑ: Ω6Ζ9ΟΞΛΔ-ΩΦΗ) Πρόσκληση.

[Το αρχείο σε pdf]

[Το ιστορικό του έργου]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top