Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης Πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής για τον συνοπτικό διαγωνισμό «Παροχή Υπηρεσιών Βιντεοσκόπησης, Μοντάζ, Σκηνοθεσίας και Φωτογραφίας» (06/2018)

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ  περί έγκρισης των υπ’ αρ. 10/30.10.2018 και 11/14.11.2018 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τον υπ’ αρ. πρωτ.  9187/24.08.2018 (ΑΔΑ: 7Α24ΟΞΛΔ-Κ9Ω, ΑΔΑΜ: 18PROC003596981) συνοπτικό διαγωνισμό.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων εντός πέντε (05) ημερών, ήτοι στις 21.11.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

[Σχετικός Διαγωνισμός]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top