Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 11/2018), «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»- MIS 5001313

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, ο/η υποψήφιος/-α Ανάδοχος θα αναλάβει την ανάπτυξη προσβάσιμων ψηφιακών εφαρμογών για μαθητές/-ήτριες με κινητική αναπηρία. Ειδικότερα θα αναλάβει την ανάπτυξη προσβάσιμης ψηφιακής εφαρμογής με κατηγορίες δραστηριοτήτων για την Γ΄ έως ΣΤ’ Δημοτικού και την ανάπτυξη προσβάσιμης ψηφιακής εφαρμογής για την κοινωνική ζωή και την εξερεύνηση του περιβάλλοντος.

Η ανάπτυξη των εφαρμογών συνίσταται από:

Εφαρμογή με επέκταση των προηγούμενων λογισμικών που έχουν παραχθεί για την κινητική αναπηρία με επιπλέον κατηγορίες δραστηριοτήτων που μέχρι τώρα δεν καλύπτονται επαρκώς: αυτοφροντίδα, συναισθήματα, κυκλοφοριακή αγωγή, χρονική ακολουθία (με εικόνες και μικρές ιστορίες), παρατηρητικότητα - συγκέντρωση προσοχής, οπτική αντίληψη, αιτία – αποτέλεσμα (αντιστοίχηση), αιτία – συμπλήρωση του αποτελέσματος από τον μαθητή, αποτέλεσμα – συμπλήρωση της αιτίας από το μαθητή, ολοκλήρωση ιστοριών (ιστορίες που μπορούν να δεχτούν διαφορετικό τέλος)

 Εφαρμογή για την κοινωνική ζωή. Η δυσκολία στην κίνηση και η έλλειψη προσβασιμότητας αναγκάζει τα παιδιά με κινητική αναπηρία να έχουν φτωχές εικόνες της «αληθινής ζωής». Οι δυνατότητες εξερεύνησης του περιβάλλοντος (του σχολείου, της γειτονιάς, της πόλης τους) χωρίς τη βοήθεια συνοδού, είναι ελάχιστες. Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες που μπορούν να εκτελεστούν και ατομικά και ομαδικά με εικονικές επισκέψεις σε καταστήματα, υπηρεσίες, μουσεία κλπ.

Ο προϋπολογισμός του Έργου, ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (48.387,10€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και επιμερίζεται ως εξής:

Π1: Ψηφιακή εφαρμογή με κατηγορίες δραστηριοτήτων για την Γ΄ έως ΣΤ’ Δημοτικού

Έως είκοσι τέσσερεις χιλιάδες εκατό ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (24.193,55€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Π2: Ψηφιακή εφαρμογή για την κοινωνική ζωή και την εξερεύνηση του περιβάλλοντος

Έως είκοσι τέσσερεις χιλιάδες εκατό ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (24.193,55€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και τις 14.01.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 15:00.

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 15.01.2019,ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  4. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top