Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο του έργου της ανάθεσης είναι o προληπτικός έλεγχος, ο καθαρισμός και η επανορθωτική συντήρηση  με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης δυνατής διαθεσιμότητας, αξιοπιστίας, ασφάλειας και ποιότητας στη λειτουργία κλιματιστικών μονάδων στο κτίριο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) επί της οδού Αν. Τσόχα 36, 115 21, Αθήνα και στο κτίριο της βιβλιοθήκης του ΙΕΠ επί της οδού Λεωφ. Μεσογείων 396, 153 41, Αγία Παρασκευή Αττικής.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται έως του ποσού των έξι  χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα  ευρώ και τρία λεπτά (6.129,03€)  άνευ ΦΠΑ ήτοι επτά χιλιάδες εξακόσια ευρώ (7.600,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: 22.05.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00

 

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top