Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 8/15.05.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 2140/06.03.2019 Πρόσκληση

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 8/15.05.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 2140/06.03.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004574093) πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, είναι στις  29.05.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

[Σχετικός Διαγωνισμός]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top
izmir escort izmir escort ankara escort