Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών της διενέργειας του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οικονομικής χρήσης 2018»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών, οι οποίοι θα διενεργήσουν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), Ν.Π.Ι.Δ., οικονομικής χρήσης 2018, σύμφωνα με τις παρ. 1,2,3,4 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 329/2005 (ΦΕΚ 210 Β’).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται έως του ποσού των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€) άνευ ΦΠΑ ήτοι εννέα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ (9.920,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: έως και την 10.06.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top
izmir escort izmir escort ankara escort