Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 14/20.6.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 4036/24.04.2019 συνοπτικό διαγωνισμό – Απόφαση κατακύρωσης

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 14/20.6.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τoν υπ’ αρ. πρωτ. 4036/24.04.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004858196, Αρ. Διακ.: 05/2019) συνοπτικό διαγωνισμό – Απόφαση κατακύρωσης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων για το Τμήμα Γ: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού », είναι στις 02.07.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

[Σχετικός Διαγωνισμός]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top
izmir escort izmir escort ankara escort