1α. Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 16/20.08.2019 και 18/04.09.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ 6987/05.07.2019 Αρ. Διακ.: 08/2019 συνοπτικό Διαγωνισμό

1α. Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 16/20.08.2019 και 18/04.09.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για τον υπ’ αρ. πρωτ  6987/05.07.2019 (ΑΔΑ: 6ΠΑ7ΟΞΛΔ-20Θ, ΑΔΑΜ: 19PROC005232761 και Αρ. Διακ.: 08/2019) συνοπτικό Διαγωνισμό.

[Σχετικός Διαγωνισμός]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top