Συνοπτικός Διαγωνισμός (Αρ. Διακήρυξης: 09/2019), για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Στο πλαίσιο του έργου της ανάθεσης, ο υποψήφιος ανάδοχος θα αναλάβει το έργο παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) επί της οδού Αν. Τσόχα 36, 115 21, Αθήνα και στο κτίριο της βιβλιοθήκης του ΙΕΠ επί της οδού Λεωφ. Μεσογείων 396, 153 41, Αγία Παρασκευή Αττικής.

Ο προϋπολογισμός του Έργου, ανέρχεται έως του ποσού των εννέα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών  (9.455,64€)  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι έντεκα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (11.725,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και τις 12.12.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού 13.12.2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  3. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top