Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 15/05.06.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την υπ’ αρ. πρωτ. 42/03-01-2019 πρόσκληση- Απόφαση οριστικής κατακύρωσης

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 15/05.06.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για το έργο «Παροχή υπηρεσιών εικονογράφησης παραμυθιών και δημιουργίας σκίτσων για τον εμπλουτισμό των κοινωνικών ιστοριών»  - Απόφαση οριστικής κατακύρωσης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, είναι στις 12.06.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00

[Σχετικός Διαγωνισμός]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top