Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 21/04-09-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 4543/20.05.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004976802) συνοπτικό διαγωνισμό(Αρ. Δ.: 06/2019)- Απόφαση Κατακύρωσης

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 21/04-09-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τον υπ’ αρ. πρωτ. 4543/20.05.2019 (ΑΔΑ: 6ΘΝ5ΟΞΛΔ-10Ω, ΑΔΑΜ: 19PROC004976802) συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ.: 06/2019)- Απόφαση Κατακύρωσης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων είναι στις 11.09.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

[Σχετικός Διαγωνισμός]
map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top