ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Διοργάνωση Επιμορφωτικής Ημερίδας

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» - Οριζόντια Πράξη και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313, ΣΑΕ 2016ΣΕ34510090, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Το Ι.Ε.Π. συνδιοργανώνει μαζί με το 4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ) Αττικής κα την αρωγή των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ Δ’ Αθήνας επιμορφωτική ημερίδα στο πλαίσιο της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» με MIS 5001313, την Τετάρτη 19/06/2019 στο Ειδικό Γυμνάσιο & Λύκειο Κωφών και Βαρήκοων Αργυρούπολης.

Σκοπός της επιμορφωτικής ημερίδας είναι η παρουσίαση συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της εν λόγω Πράξης από τους/τις Ειδικούς/-ές Επιστήμονες/Εμπειρογνώμονες, οι οποίοι/-ες έχουν υπογράψει συμβάσεις με το ΙΕ.Π. Η επιμόρφωση θα απευθύνεται στο σύνολο του προσωπικού των ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, Τμημάτων Ένταξης, Παράλληλης Στήριξης Π.Ε. & Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας.

Πρόγραμμα Ημερίδας

[Δελτίο Τύπου]

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top