Βιογραφικό Αντιπροέδρου ΙΕΠ

Παύλος Χαραμής
Βιογραφικό Σημείωμα

Σύνοψη

Αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο αντικείμενο «Κοινωνικός αποκλεισμός και μειονότητες» (κατεύθυνση Κοινωνιολογίας) καθώς και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο αντικείμενο  «Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση» » (Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών).
Από το 1982 εργάζεται στη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έχει διδάξει, επίσης, σε Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα, στην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, και στο πλαίσιο επιμορφωτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Παράλληλα, έχει αναλάβει την επιμέλεια επιστημονικών εκδόσεων.
Διατέλεσε μέλος του Δ.Σ. και Οργανωτικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, και Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.) της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης.
Το συγγραφικό του έργο αναφέρεται κυρίως σε εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά και φιλολογικά θέματα. Έχει λάβει μέρος σε επιστημονικές και ερευνητικές ομάδες εργασίας, καθώς και σε επιμορφωτικά, καινοτομικά και ερευνητικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Εισηγήσεις του έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια, συμπόσια και επιστημονικές ημερίδες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τέλος, έχει συμμετάσχει σε προγράμματα παραγωγής διδακτικού και οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και επιμορφωτικού υλικού για εκπαιδευτικούς.
Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Συγκριτική Εκπαίδευση, η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης με έμφαση στις κοινωνικές και μορφωτικές ανισότητες και στον κοινωνικό αποκλεισμό, τα ζητήματα του φύλου, η εκπαιδευτική πολιτική, η διαπολιτισμική εκπαίδευση, η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας.


Επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα (επιλογή)

•    Συμμετοχή στην Επιστημονική Ομάδα του «Κοινωνικού Πολύκεντρου» (Ινστιτούτου της ΑΔΕΔΥ) που πραγματοποίησε (με το Ι.Π.Ε.Μ. και το ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.)  την έρευνα «Όροι και συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου στη δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» και μέλος της  αντίστοιχης συγγραφικής ομάδας (2011).
•    Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. που πραγματοποίησε την έρευνα «Διερεύνηση και καταγραφή της γνώμης των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τα κριτήρια επιστημονικής εγκυρότητας και παιδαγωγικής καταλληλότητας (επάρκεια, διδαξιμότητα, ελκυστικότητα κ.λπ.) των σχολικών προγραμμάτων, βιβλίων και άλλων υλικών που παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας προς χρήση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (2008).
•    Επιστημονικός υπεύθυνος του Έργου που πραγματοποίησε το ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. «Δίκτυο Σχολείων Δ.Ε. κατά του Ρατσισμού στους Δήμων Αθηνών και Αχαρνών», στο πλαίσιο της Σύμπραξης «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Ισότητα και την Κοινωνική Συνοχή», ενταγμένης στην Κοινοτική Πρωτοβουλία «EQUAL» (2002-2004).
•    Μέλος της Ομάδας Εργασίας του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) που συνέταξε τον «Οδηγό Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στο Σχεδιασμό και την Αξιολόγηση των Δράσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης» (2003).
•    Επιστημονικός Υπεύθυνος του πανελλαδικής εμβέλειας καινοτομικού εκπαιδευτικού Προγράμματος του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. «Φιλοξενία – Συνεργαζόμενα Σχολεία κατά του Ρατσισμού και Υπέρ των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων», ενταγμένου στο ευρύτερο πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Σχολεία Εφαρμογής Πειραματικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης» (Σ.Ε.Π.Π.Ε.) (2000).
•    Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας της Εθνικής Μελετητικής Συμβουλευτικής που εκπόνησε τη μελέτη «Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών» (1996).
•    Συμμετοχή  στην Επιστημονική Ομάδα που εκπόνησε για την ΟΛΜΕ την έρευνα «Ο Έλληνας εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως επαγγελματίας παιδαγωγός» (υπεύθ. Ανδρέας Καζαμίας) (1995).

Συγγραφικό έργο (επιλογή)


Βιβλία
•    Μπουζάκης, Σ. – Κατσής, Αν. – Εμβαλωτής, Αν. – Καμαριανός, Ιω. – Χαραμής, Π. – Φιλιοπούλου, Μ.: Όροι και συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Κοινωνικό Πολύκεντρο, Αθήνα 2011.
•    Αθανασούλα-Ρέππα, Αν. & Χαραμής, Π.: Ενιαίο Λύκειο. Εμπειρίες και προοπτικές, Π.Ι., Αθήνα 1998.


Συμμετοχή σε συλλογικές εκδόσεις – Πρακτικά Συνεδρίων (επιλογή)

•    Χαραμής, Π.: «Το σχολείο που σέβεται και προάγει τα δικαιώματα του ανθρώπου», στο: Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: Εκπαίδευση και Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αφιέρωμα στα 70 χρόνια του ΟΗΕ, Αθήνα 2015, σελ. 59-66.
•    Χαραμής, Π.: «Εμπειρίες αντιμετώπισης της βίας και του εκφοβισμού στο ελληνικό σχολείο», στο Σιδέρης, Ν. – Γιαννακοπούλου, Δ. – Χαραμής, Π.: Bullying. Και όμως νικιέται, Μεταίχμιο, Αθήνα 2015, σ. 57-83.
•    Χαραμής, Π.: «[Το βαριά επιζήμιο για την κοινωνία φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας κάθε μορφής – Η αναχαίτιση και κυρίως η πρόληψή του]», στο: Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: Εκπαίδευση και Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αφιέρωμα στα 70 χρόνια του ΟΗΕ, Αθήνα 2015, σελ. 139-149.
•    Χαραμής, Π.: «Δικαιώματα αδικαίωτα ή αδικοχαμένα; Παιδί και σχολείο τον καιρό της κρίσης», στο:  Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: Ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στα παιδιά. Πρακτικά εκδήλωσης 10/12/2014, Αθήνα 2015. σελ. 37-47.
•    Γλαρέντζου, Ελένη – Καραγιάννη, Λένα – Κοταλακίδης, Γρηγόρης – Τζελφέ-Ανέστη, Σόνια – Χαραμής, Παύλος: «Σχολικές ομάδες κακοποίησης μαθητών-μαθητριών: Ενδείξεις μιας ανιχνευτικής ερευνητικής προσέγγισης», στο: Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Αλ. (Διεύθυνση έκδοσης): Ομαδική βία και επιθετικότητα στα σχολεία, Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2010, σελ. 35-97.
•    Χαραμής, Π.: «Προσλήψεις της κρίσης του σχολείου και πρακτικές διαπραγμάτευσης», στο Δημοπούλου-Λαγωνίκα, Μαρία – Κατσίκη, Γιώτα – Μαρντικιάν-Γαζεριάν, Μπαϊτζάρ (επιμ.) - Συμβούλιο Επιμόρφωσης στην Κοινωνική Εργασία (ΣΕΚΕ): Η οικογένεια και το σχολείο. Η σημερινή τους δυναμική και οι μελλοντικές προοπτικές ως πρόκληση για την κοινωνική εργασία, Appleprint, Αθήνα 2009, σελ. 59-76.
•    Χαραμής, Π.: Η σχολική επιτυχία - αποτυχία ως αντικείμενο της εκπαιδευτικής έρευνας, στο: Σβολόπουλος, Βασ. (επιμ.) Σύνδεση εκπαιδευτικής έρευνας και πράξης. Η ακαδημαϊκή πλευρά, Ατραπός, Αθήνα 2008, σ. 317-332.
•    Χαραμής, Π.: «Σχολείο, Μέσα μαζικής επικοινωνίας και ρατσισμός. Ο ρόλος του/της φιλολόγου», στο: Ιωσήφ, Ι. και Σωκράτους, Γ. (επιμ.): Ετερότητα και εκπαίδευση. Ο φιλόλογος και οι παιδαγωγικές προκλήσεις της πολυπολιτισμικότητας, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2008, σσ. 169-192.
•    Χαραμής, Π.: «Η παιδαγωγική διάσταση του έργου του Κώστα Μπαλάσκα», στο: Αγγελάκος, Κώστας (επιμ.), Κώστας Μπαλάσκας. Αφιέρωμα, Βιβλιοθήκη της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, Μεταίχμιο, Αθήνα 2006, σελ. 39-46.
•    Κούκου, Ντ. – Χαραμής, Π.: «Ανάλυση περιεχομένου. Οι δυνατότητες αξιοποίησής της από τον εκπαιδευτικό της τάξης», στο: Μπαγάκης, Γ. (επιμ.): Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής, Μεταίχμιο, Αθήνα 2002, σελ. 226-233.
•    Χαραμής, Π.: «Εκπαίδευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης: Παιδαγωγικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις ενός σύγχρονου προβλήματος», στο: ΟΕΛΜΕΚ – Ένωση Συντακτών Κύπρου – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου: ΜΜΕ και εκπαίδευση. Επιστημονική ημερίδα, ΟΕΛΜΕΚ – ΕΚΕΤΕΠ, Λευκωσία 2002, σ. 100-117.
•    Χαραμής, Π.: «Αλφαβητισμός και εκπαίδευση στα ΜΜΕ: Παιδαγωγικές διαστάσεις ενός σύγχρονου προβλήματος», στο: Χαραμής, Π. (επ.) «Η αξιοποίηση των Μ.Μ.Ε. στο σχολείο. Δυνατότητες – Όρια – Προοπτικές», Σχολή Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, Αθήνα 2001, σ. 195-205.
•    Χαραμής, Π.: «Ανθρωπιστική Παιδεία: Πραγματικότητα, προοπτικές και κίνδυνοι», στο: Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Σεμινάριο 25: Ανθρωπισμός και Εκπαίδευση το 2000, Μεταίχμιο, Αθήνα 2000, σ. 79-91.
•    Χαραμής, Π.: «Οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας και διαπολιτισμική εκπαίδευση», στο: Μηλίγκου, Ε. (επ.) Η ανάπτυξη της διαπολιτισμικής διάστασης της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας. Έξι κείμενα εργασίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών/Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής, Αθήνα 2000, σ. 176-230.
•    Χαραμής, Π.: «Ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στην εκπαίδευση: Το ζήτημα της αξιολόγησης», στο: Ζώνιου-Σιδέρη, Αθ. (επ.), Άτομα με ειδικές ανάγκες και η ένταξή τους, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000, σ. 145-162.
•    Χαραμής, Π.: «Ο εκπαιδευτικός μπροστά στις προκλήσεις των σύγχρονων εξελίξεων», στο: Το σύγχρονο σχολείο: Πραγματικότητα, δυνατότητες, προοπτικές (Πρακτικά Τριήμερου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου), Πατάκης, Αθήνα 1997, σ. 73-78.
•    Χαραμής, Π.: «Σχολική Βιβλιοθήκη και διδακτική πράξη», στο: Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Ανάγνωση και σχολείο, Αθήνα 1997, σ. 93-101.
•    Χαραμής, Π.: «Ανάμεσα στο σχολείο και στο φροντιστήριο», στο: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Μηχανισμοί και όροι επιλογής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Επιστημονικό Συμπόσιο (Πρακτικά),  Αθήνα 1995, σ. 43-55.

Εργασίες (επιλογή)

•     Charamis, P. – Kotsifakis, Th.: “School and young people in Greece at times of crisis: repercussions of Memorandum policies”, Forum, vol. 57, n. 2, 2015, pp. 135-146.
•    Κούκου, Κ. – Χαραμής, Π.: «Ενισχυτική διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ζητήματα οργάνωσης και διδακτικής μεθοδολογίας», στο: Μπαγάκης, Γ. (επ.): Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Σχολική Επίδοση, Μεταίχμιο, Αθήνα 2000, σ. 152-163.
•    Χαραμής, Π.: «Ζητήματα δομής και περιεχομένου του Ενιαίου Λυκείου. Κριτικές επισημάνσεις στο ελληνικό μεταρρυθμιστικό εγχείρημα», Παρουσία, τ. 10, Μάιος 2000, σ. 81-85.
•    Χαραμής, Π.: «Εξωτερική και εσωτερική μεταρρύθμιση στο ελληνικό λύκειο», Λόγος και Πράξη, 51, 1992-1993, σ. 20-34.

Επιστημονικές επιμέλειες εκδόσεων (επιλογή)

•    Επιμέλεια των τόμων 7, 8 και 9 της Παιδαγωγικής – Ψυχολογικής Εγκυκλοπαίδειας – Λεξικού, εκδ. Ελληνικά Γράμματα (μέλος 4μελούς επιτροπής).
•     «Η συνθετική δημιουργική εργασία στο σχολικό πρόγραμμα: Θεωρία και πράξη», Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης, Εκδόσεις της Σχολής Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου, Αθήνα 1997.
•    Modgil, Sohan et al., «Πολυπολιτισμική εκπαίδευση: προβληματισμοί – προοπτικές», Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1997 (επιμέλεια της έκδοσης με την Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη).
•    Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.): Σχολείο χωρίς σύνορα. Τόμος 1ος: Μαθητικά Γυμνάσματα στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Αθήνα 2000.
•    Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.): Σχολείο χωρίς σύνορα. Τόμος 2ος: Για την καθηγήτρια, τον καθηγητή, Αθήνα 2000.
•    Σχολή Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, Η αξιοποίηση των ΜΜΕ στο σχολείο: Δυνατότητες – όρια - προοπτικές, Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης, Εκδόσεις της Σχολής Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, Αθήνα 2001.
•    Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.): Αγωγή Υγείας στο σύγχρονο σχολείο, Αθήνα 2001.
•    Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.): Εμπειρίες και προοπτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Πανελλήνιο Θεματικό Συνέδριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αθήνα 2001.
•    Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες – Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς: Τα παιδιά δημιουργούν για τους πρόσφυγες. Πανελλήνιοι μαθητικοί διαγωνισμοί έκθεσης και ζωγραφικής 1994-2001, Αθήνα.
•    Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.) : ΜΜΕ και Ρατσισμός. Βιβλίο της καθηγήτριας – του καθηγητή, Αθήνα 2004.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top