Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Έγκριση Επιλογής των Σχολικών Μονάδων που θα συμμετάσχουν στην εφαρμογή του έργου ERASMUS+, KA3: Reflecting 4 Change (R4C)

Θέμα: Έγκριση Επιλογής των Σχολικών Μονάδων που θα συμμετάσχουν στην εφαρμογή του έργου ERASMUS+, KA3: Reflecting 4 Change (R4C) Ημ/νια: 27/11/2020 14:51:05 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΝΞ1ΟΞΛΔ-ΚΧΩ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημ/νια: 27/11/2020 14:46:33 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6Ω44ΟΞΛΔ-ΡΟ5


Έγκριση αιτήματος ανάθεσης έργου α) στους Συντονιστές/στριες και β) στους/στις Εμπειρογνώμονες των Ομάδων Εργασίας ΕΟΤΠ-ΓΠ (Επιστημονικές Ομάδες Τομέων, Προσανατολισμού και κύκλων Γενικής Παιδείας) στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5027220 σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 10499/07-10-2019 (ΑΔΑ:9ΟΘΩΟΞΛΔ-ΟΒ4) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά στην υποβολή αιτήματος ένταξης στο ανοιχτό μητρώο Συντονιστών, Εμπειρογνωμόνων και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών του Ι.Ε.Π. της εν λόγω Πράξης.

Θέμα: Έγκριση αιτήματος ανάθεσης έργου α) στους Συντονιστές/στριες και β) στους/στις Εμπειρογνώμονες των Ομάδων Εργασίας ΕΟΤΠ-ΓΠ (Επιστημονικές Ομάδες Τομέων, Προσανατολισμού και κύκλων Γενικής Παιδείας) στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5027220 σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 10499/07-10-2019 (ΑΔΑ:9ΟΘΩΟΞΛΔ-ΟΒ4) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά στην υποβολή αιτήματος ένταξης στο ανοιχτό μητρώο Συντονιστών, Εμπειρογνωμόνων και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών του Ι.Ε.Π. της εν λόγω Πράξης. Ημ/νια: 27/11/2020 13:41:38 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9424ΟΞΛΔ-ΛΨ7


Ενημερωτικό σημείωμα και εισήγηση σχετικά με την έγκριση διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής έως 15.04.2021

Θέμα: Ενημερωτικό σημείωμα και εισήγηση σχετικά με την έγκριση διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής έως 15.04.2021 Ημ/νια: 27/11/2020 13:19:10 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω8Δ8ΟΞΛΔ-ΒΥΟ


ΣΥΜΒΑΣΗ για το έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ για το έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Ημ/νια: 27/11/2020 12:01:44 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 69Λ9ΟΞΛΔ-ΒΗ2


Έγκριση του υπ’ αρ. 01/25-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων Εποπτών/Αξιολογητών για τo Υπομητρώo 17 του γνωστικού πεδίου «Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη σχολική ηλικία» για την υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27-4-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για εγγραφή στο ανοικτό Μητρώο Εποπτών/Αξιολογητών και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, επιμορφωτικού υλικού, επιμορφωτών/πολλαπλασιαστών για την υποστήριξη των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 01/25-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων Εποπτών/Αξιολογητών για τo Υπομητρώo 17 του γνωστικού πεδίου «Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη σχολική ηλικία» για την υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27-4-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για εγγραφή στο ανοικτό Μητρώο Εποπτών/Αξιολογητών και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, επιμορφωτικού υλικού, επιμορφωτών/πολλαπλασιαστών για την υποστήριξη των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543 Ημ/νια: 27/11/2020 11:16:34 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΗΛΗΟΞΛΔ-8ΕΦ


Έγκριση εκ νέου υποβολής Τεχνικού Δελτίου και λοιπών συνοδευτικών εγγράφων της προτεινόμενης Πράξης με τίτλο: «Επιμορφωτική δράση ενάντια στη Σχολική Βία»

Θέμα: Έγκριση εκ νέου υποβολής Τεχνικού Δελτίου και λοιπών συνοδευτικών εγγράφων της προτεινόμενης Πράξης με τίτλο: «Επιμορφωτική δράση ενάντια στη Σχολική Βία» Ημ/νια: 27/11/2020 10:37:38 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ2ΙΔΟΞΛΔ-ΛΨΔ


Ορισμός Υπεύθυνου για την Πράξη «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» MIS 5004204

Θέμα: Ορισμός Υπεύθυνου για την Πράξη «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» MIS 5004204 Ημ/νια: 27/11/2020 10:17:38 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΡΠΩΟΞΛΔ-ΜΦΞ


ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ)200

Θέμα: ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ)200 Ημ/νια: 27/11/2020 10:04:22 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω93ΜΟΞΛΔ-ΒΣΗ


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ημ/νια: 27/11/2020 09:51:54 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΚΔ4ΟΞΛΔ-ΔΨΔ


Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top