Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

α. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1057/25-04-2018 απόφασης του ΔΣ του ΙΕΠ (Πράξη 19/2018) περί καθορισμού των παραδοτέων των εμπειρογνωμόνων των Συστάδων Β2.7, Β2.8, Β2.9, Β2.10, Β2.11, Β2.12 ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραδοτέων και β. τροποποίηση των αντίστοιχων συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου που έχουν υπογραφεί για την κάλυψη των αναγκών του ΠΕ25.1 και ΠΕ25.2 του Υποέργου 25: «Ανάπτυξη περιεχομένου-υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση Πράξης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» με κωδ. ΟΠΣ 5000065.

Θέμα: α. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1057/25-04-2018 απόφασης του ΔΣ του ΙΕΠ (Πράξη 19/2018) περί καθορισμού των παραδοτέων των εμπειρογνωμόνων των Συστάδων Β2.7, Β2.8, Β2.9, Β2.10, Β2.11, Β2.12 ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραδοτέων και β. τροποποίηση των αντίστοιχων συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου που έχουν υπογραφεί για την κάλυψη των αναγκών του ΠΕ25.1 και ΠΕ25.2 του Υποέργου 25: «Ανάπτυξη περιεχομένου-υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση Πράξης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» με κωδ. ΟΠΣ 5000065. Ημ/νια: 24/04/2019 13:51:06 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7ΜΥΥΟΞΛΔ-3Ο7


ΠΕΤΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΝΣΗΜΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ (Λ-7804/2017) (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2017)

Θέμα: ΠΕΤΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΝΣΗΜΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ (Λ-7804/2017) (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2017) Ημ/νια: 24/04/2019 10:35:22 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 615ΖΟΞΛΔ-ΙΕΒ


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:«Προμήθεια αναλωσίμων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού»

Θέμα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:«Προμήθεια αναλωσίμων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» Ημ/νια: 24/04/2019 10:27:39 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΗΒΠΟΞΛΔ-ΨΒΦ


ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ Κ. ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΤΠΥ 121/28-02-2019 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2019)

Θέμα: ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ Κ. ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΤΠΥ 121/28-02-2019 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2019) Ημ/νια: 23/04/2019 14:38:09 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΜΖΕΟΞΛΔ-Π9Κ


FORTHnet A.E. ΕΞ.ΤΙΠΥ18-03-2019 ΑΝΑΝΕΩΣΗ DOMAIN NAME kee.gr 17/03/19- 16/03/21 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2019 )

Θέμα: FORTHnet A.E. ΕΞ.ΤΙΠΥ18-03-2019 ΑΝΑΝΕΩΣΗ DOMAIN NAME kee.gr 17/03/19- 16/03/21 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2019 ) Ημ/νια: 23/04/2019 14:38:05 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7ΝΓ6ΟΞΛΔ-ΕΝΟ


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ημ/νια: 23/04/2019 14:19:47 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΝΘΑΟΞΛΔ-Π20


Έγκριση του υπ’ αρ. 1/19.04.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 13566/21.12.2018 (ΑΔΑ: 6ΗΦ2ΟΞΛΔ-ΑΣΔ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 1/19.04.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 13566/21.12.2018 (ΑΔΑ: 6ΗΦ2ΟΞΛΔ-ΑΣΔ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ημ/νια: 23/04/2019 14:02:49 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΗΠΙΟΞΛΔ-1ΞΒ


ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ & ΣΦΥΡΟΕΡΑ ΜΑΡΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗ & ΞΑΝΘΗ ΑΠΟ 28/3/2019 ΕΩΣ 29/03/2019 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740 ) (50530-1)

Θέμα: ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ & ΣΦΥΡΟΕΡΑ ΜΑΡΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗ & ΞΑΝΘΗ ΑΠΟ 28/3/2019 ΕΩΣ 29/03/2019 (2017ΣΕ34510003 MIS 5003740 ) (50530-1) Ημ/νια: 23/04/2019 13:56:57 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΥ7ΜΟΞΛΔ-Τ5Σ


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ημ/νια: 23/04/2019 13:50:26 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ3ΤΚΟΞΛΔ-Ο25


Έγκριση των υπ’ αρ. 5/21.01.2019, 8/06.03.2019 και 13/11.04.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις ανάγκες της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με MIS 5001313 του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π)»

Θέμα: Έγκριση των υπ’ αρ. 5/21.01.2019, 8/06.03.2019 και 13/11.04.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για τις ανάγκες της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με MIS 5001313 του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π)» Ημ/νια: 23/04/2019 13:38:40 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΡΞ4ΟΞΛΔ-5ΗΣ


map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top