Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Συγκρότηση Επιτροπής για τη δημιουργία του νέου λογότυπου του Ι.Ε.Π.

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής για τη δημιουργία του νέου λογότυπου του Ι.Ε.Π. Ημ/νια: 23/10/2017 16:04:27 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΦΧ1ΟΞΛΔ-Κ2Ο


Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα θεματικά πεδία των Ξένων Γλωσσών Γενικού Λυκείου, της Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των Εικαστικών και της Μουσικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Θεατρικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των Στοιχείων Θεατρολογίας και του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα θεματικά πεδία των Ξένων Γλωσσών Γενικού Λυκείου, της Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των Εικαστικών και της Μουσικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Θεατρικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των Στοιχείων Θεατρολογίας και του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημ/νια: 23/10/2017 13:49:16 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7ΣΝΓΟΞΛΔ-Ξ05


Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων-Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του κορανίου στους μαθητές μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης», της Πράξης «Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων-Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του κορανίου στους μαθητές μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007902.

Θέμα: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων-Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του κορανίου στους μαθητές μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης», της Πράξης «Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων-Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του κορανίου στους μαθητές μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007902. Ημ/νια: 23/10/2017 11:01:20 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 684ΚΟΞΛΔ-ΧΟΜ


Έγκριση της απευθείας ανάθεσης έργου για την προμήθεια επαγγελματικών καρτών

Θέμα: Έγκριση της απευθείας ανάθεσης έργου για την προμήθεια επαγγελματικών καρτών Ημ/νια: 23/10/2017 10:48:11 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7ΖΜΗΟΞΛΔ-73Ρ


Παροχή Υπηρεσιών του Αναδόχου, με την επωνυμία «AQS Advanced Quality Services Ltd», στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 6170/20-09-2017 σύμβασης (ΑΔΑ: 62ΣΑΟΞΛΔ-Α6Δ, 17SYMV001972821 2017-09-20) της Πράξης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής», με κωδικό MIS 5001259.

Θέμα: Παροχή Υπηρεσιών του Αναδόχου, με την επωνυμία «AQS Advanced Quality Services Ltd», στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 6170/20-09-2017 σύμβασης (ΑΔΑ: 62ΣΑΟΞΛΔ-Α6Δ, 17SYMV001972821 2017-09-20) της Πράξης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής», με κωδικό MIS 5001259. Ημ/νια: 20/10/2017 13:34:06 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΦΦΒΟΞΛΔ-ΓΛΛ


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ημ/νια: 20/10/2017 11:21:03 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΒΥ2ΟΞΛΔ-Φ7Φ


Έγκριση συμμετοχής του ΙΕΠ στην Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ 57 (Α/Α ΟΠΣ:2304) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Θέμα: Έγκριση συμμετοχής του ΙΕΠ στην Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ 57 (Α/Α ΟΠΣ:2304) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ημ/νια: 18/10/2017 14:25:02 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΘΣ4ΟΞΛΔ-ΕΣΙ


ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Θέμα: ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ημ/νια: 18/10/2017 14:07:22 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΧΛΞΟΞΛΔ-ΟΟΕ


ΧΑΡΑΜΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΞ. ΜΕΤΑΚ. ΑΘΗΝΑ-ΒΟΛΟΣ 7/10-8/10/2017 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2017-ΜΕΣΩ ΕΑΠ)

Θέμα: ΧΑΡΑΜΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΞ. ΜΕΤΑΚ. ΑΘΗΝΑ-ΒΟΛΟΣ 7/10-8/10/2017 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2017-ΜΕΣΩ ΕΑΠ) Ημ/νια: 18/10/2017 13:37:40 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 721ΛΟΞΛΔ-Γ9Υ


ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΓΕΡ. ΕΞ. ΜΕΤΑΚ. ΑΘΗΝΑ-ΒΟΛΟΣ 7/10-8/10/2017 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2017-ΜΕΣΩ ΕΑΠ)

Θέμα: ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΓΕΡ. ΕΞ. ΜΕΤΑΚ. ΑΘΗΝΑ-ΒΟΛΟΣ 7/10-8/10/2017 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2017-ΜΕΣΩ ΕΑΠ) Ημ/νια: 18/10/2017 13:33:55 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΗΝΜΟΞΛΔ-4ΜΕ


map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top