Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Έγκριση των υπ’ αρ. 1/17-05-2023, 2/18-05-2023, 3/26-05-2023 και 4/26-05-2023 Πρακτικών της 7ης Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 14377/20-01-2023 (ΑΔΑ: ΡΔΛΚΟΞΛΔ-6ΩΟ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή σε μητρώο Εμπειρογνωμόνων της κατηγορίας «ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ» για την υποστήριξη του Υποέργου 1 «Μετασχηματισμός και εμπλουτισμός του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την προσχολική και σχολική εκπαίδευση» του Έργου με τίτλο: «Sub.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτό κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών/Development of Digital Content in Schools» (κωδικός ΟΠΣ 5174140 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)

Θέμα: Έγκριση των υπ’ αρ. 1/17-05-2023, 2/18-05-2023, 3/26-05-2023 και 4/26-05-2023 Πρακτικών της 7ης Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 14377/20-01-2023 (ΑΔΑ: ΡΔΛΚΟΞΛΔ-6ΩΟ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή σε μητρώο Εμπειρογνωμόνων της κατηγορίας «ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ» για την υποστήριξη του Υποέργου 1 «Μετασχηματισμός και εμπλουτισμός του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την προσχολική και σχολική εκπαίδευση» του Έργου με τίτλο: «Sub.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτό κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών/Development of Digital Content in Schools» (κωδικός ΟΠΣ 5174140 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) Ημ/νια: 09/06/2023 15:48:19 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΙΡ1ΟΞΛΔ-Κ51


3η Τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 2 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης, ΑΠ7-ΛΑΠ», του Υποέργου 3 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης, ΑΠ7-ΜΕΤ», του Υποέργου 4 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης, ΑΠ7-ΠΑΠ», του Υποέργου 5 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης, ΑΠ8-ΜΕΤ» και του Υποέργου 6 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης, ΑΠ9-ΠΑΠ», της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549

Θέμα: 3η Τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 2 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης, ΑΠ7-ΛΑΠ», του Υποέργου 3 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης, ΑΠ7-ΜΕΤ», του Υποέργου 4 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης, ΑΠ7-ΠΑΠ», του Υποέργου 5 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης, ΑΠ8-ΜΕΤ» και του Υποέργου 6 «ΜΝΑΕ: Υλοποίηση Επιμόρφωσης, ΑΠ9-ΠΑΠ», της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549 Ημ/νια: 09/06/2023 15:23:52 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ446ΟΞΛΔ-ΘΘΕ


3η Τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές Ενέργειες για την Υλοποίηση Επιμόρφωσης», της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549

Θέμα: 3η Τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές Ενέργειες για την Υλοποίηση Επιμόρφωσης», της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549 Ημ/νια: 09/06/2023 15:04:54 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9Φ4ΨΟΞΛΔ-ΕΒΕ


Απόφαση σχετικά με την έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για τις ανάγκες του έργου «Learning from the Extremes» (Grant Agreement, number: LC-01760255 / 101052266 LfE/Learning from the Extremes)» στην εταιρεία «F.I.S COURIER SERVICES IKE»

Θέμα: Απόφαση σχετικά με την έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για τις ανάγκες του έργου «Learning from the Extremes» (Grant Agreement, number: LC-01760255 / 101052266 LfE/Learning from the Extremes)» στην εταιρεία «F.I.S COURIER SERVICES IKE» Ημ/νια: 09/06/2023 13:59:48 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΔΥΦΟΞΛΔ-7Χ4


ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΩΝ ΄Β ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕ3.3"ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5 "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ" (2019ΣΕ34510003 MIS5032906)(50610-5)

Θέμα: ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΩΝ ΄Β ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕ3.3"ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5 "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ" (2019ΣΕ34510003 MIS5032906)(50610-5) Ημ/νια: 09/06/2023 11:32:40 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ0ΩΛΟΞΛΔ-Ε0Τ


ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΩΝ ΄Β ΤΠΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕ3.3"ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ" (2019ΣΕ34510003 MIS5032906)(50610-4)

Θέμα: ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΩΝ ΄Β ΤΠΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕ3.3"ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ" (2019ΣΕ34510003 MIS5032906)(50610-4) Ημ/νια: 09/06/2023 11:29:48 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 612ΟΟΞΛΔ-47Ω


ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΄Β ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕ3.3"ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ" (2019ΣΕ34510003 MIS5032906)(50610-4)

Θέμα: ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΄Β ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕ3.3"ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ" (2019ΣΕ34510003 MIS5032906)(50610-4) Ημ/νια: 09/06/2023 11:24:08 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΜΡΣΟΞΛΔ-Η4Σ


CLIMASHOP IKE-ΤΠΥ 427 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΙΕΠ-ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2023)

Θέμα: CLIMASHOP IKE-ΤΠΥ 427 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΙΕΠ-ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2023) Ημ/νια: 09/06/2023 11:18:20 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΧΔΞΟΞΛΔ-ΤΦΨ


ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΠΥ1585/23-05-2023 ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΙΕΠ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2023)

Θέμα: ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΠΥ1585/23-05-2023 ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΙΕΠ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2023) Ημ/νια: 09/06/2023 11:14:50 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΨΡ1ΟΞΛΔ-6ΦΩ


F.I.S COURIER SERVICES I.K.E ΤΠΥ 64341/31-05-2023 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2023)

Θέμα: F.I.S COURIER SERVICES I.K.E ΤΠΥ 64341/31-05-2023 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2023) Ημ/νια: 09/06/2023 11:10:45 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9ΒΕΣΟΞΛΔ-ΣΜΞ


Επικοινωνία

Top