Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΖΗΣΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΖΗΣΗΣ ΖΗΣΗΣ O.E. EL-TRANSLATIONS ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ (60250)

Θέμα: ΖΗΣΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΖΗΣΗΣ ΖΗΣΗΣ O.E. EL-TRANSLATIONS ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ (60250) Ημ/νια: 18/12/2018 14:53:48 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΗΔΓΟΞΛΔ-ΒΦΒ


ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε. ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΠΟ 28/09 ΕΩΣ 29/09/2018 (60250)

Θέμα: ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε. ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΠΟ 28/09 ΕΩΣ 29/09/2018 (60250) Ημ/νια: 18/12/2018 14:53:12 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΛΕΣΟΞΛΔ-ΓΟΡ


ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΑΛ Ε.Π.Ε. ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ(ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2018)

Θέμα: ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΑΛ Ε.Π.Ε. ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ(ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2018) Ημ/νια: 18/12/2018 14:28:32 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω0ΨΖΟΞΛΔ-1Ω5


2η τροποποίηση της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Θέμα: 2η τροποποίηση της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ημ/νια: 18/12/2018 12:53:20 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 7Σ37ΟΞΛΔ-ΧΟ0


Έγκριση του υπ’ αρ. 5/10-12-2018 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την υπ’ αρ. πρωτ. 8388/27.07.2018 (ΑΔΑ: ΩΠ9ΤΟΞΛΔ-Θ6Π) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 5/10-12-2018 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την υπ’ αρ. πρωτ. 8388/27.07.2018 (ΑΔΑ: ΩΠ9ΤΟΞΛΔ-Θ6Π) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ημ/νια: 18/12/2018 12:08:11 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΞ5ΒΟΞΛΔ-ΥΒ9


ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΝΤΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2018)

Θέμα: ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΝΤΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2018) Ημ/νια: 18/12/2018 11:56:30 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΘΞΧΟΞΛΔ-Η38


ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2018)

Θέμα: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2018) Ημ/νια: 18/12/2018 11:56:20 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΘΒ1ΟΞΛΔ-ΩΚ4


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 18/12/2018 11:41:50 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6Θ2ΧΟΞΛΔ-Ζ7Ξ


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 17/12/2018 17:27:44 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΤΛΞΟΞΛΔ-ΠΛ0


Τροποποίηση α) της με αρ. πρωτ. 1988/08.03.2018 (ΑΔΑ: ΩΚΝ8ΟΞΛΔ-1ΤΖ) σύμβασης με τον αντισυμβαλλόμενο κ. Στρατή Καπνιάρη β) της με αρ. 1986/08.03.2018 (ΑΔΑ: 7Θ6ΨΟΞΛΔ-ΒΟ8) σύμβασης με την αντισυμβαλλόμενη κ. Αγγελική Μήκα και γ) της με αρ. 11986/25-10-18 σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία F.I.S COURIER SERVICES Ι.Κ.Ε., στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057.

Θέμα: Τροποποίηση α) της με αρ. πρωτ. 1988/08.03.2018 (ΑΔΑ: ΩΚΝ8ΟΞΛΔ-1ΤΖ) σύμβασης με τον αντισυμβαλλόμενο κ. Στρατή Καπνιάρη β) της με αρ. 1986/08.03.2018 (ΑΔΑ: 7Θ6ΨΟΞΛΔ-ΒΟ8) σύμβασης με την αντισυμβαλλόμενη κ. Αγγελική Μήκα και γ) της με αρ. 11986/25-10-18 σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία F.I.S COURIER SERVICES Ι.Κ.Ε., στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057. Ημ/νια: 17/12/2018 17:16:19 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΧΗ9ΟΞΛΔ-ΓΦΟ


map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top