Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Έγκριση: α. Τροποποίησης του Πίνακα 1 του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 11811/11-11-2019 (Ψ0ΚΧΟΞΛΔ-ΧΥΑ) ως προς την ανάθεση του επιμορφωτικού έργου στα μέλη των υπομητρώων ΥΜ1, ΥΜ4 και ΥΜ5 του μητρώου επιμορφωτών/τριών της Πράξης, οι οποίοι/ες θα συμμετέχουν αντίστοιχα, ως επιμορφωτές/τριες των θεματικών ενοτήτων ΘΕ1, ΘΕ4 και ΘΕ5, στον 2ο κύκλο της διά ζώσης επιμόρφωσης της Β’ επιμορφωτικής φάσης που θα υλοποιηθεί την χρονική περίοδο από τη δημοσίευση της παρούσης έως και τον Φεβρουάριο 2020 και β. υλοποίησης του 2ου κύκλου της διά ζώσης επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Β΄ επιμορφωτικής φάσης, τη χρονική περίοδο από 3 Φεβρουαρίου 2020 έως και 28 Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με τα αναλυτικά ωρολόγια προγράμματα του Παραρτήματος, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας «ΠΕ.2.2. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών Β’ επιμορφωτική φάση» των υποέργων 2 έως και 6 της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5008057

Θέμα: Έγκριση: α. Τροποποίησης του Πίνακα 1 του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 11811/11-11-2019 (Ψ0ΚΧΟΞΛΔ-ΧΥΑ) ως προς την ανάθεση του επιμορφωτικού έργου στα μέλη των υπομητρώων ΥΜ1, ΥΜ4 και ΥΜ5 του μητρώου επιμορφωτών/τριών της Πράξης, οι οποίοι/ες θα συμμετέχουν αντίστοιχα, ως επιμορφωτές/τριες των θεματικών ενοτήτων ΘΕ1, ΘΕ4 και ΘΕ5, στον 2ο κύκλο της διά ζώσης επιμόρφωσης της Β’ επιμορφωτικής φάσης που θα υλοποιηθεί την χρονική περίοδο από τη δημοσίευση της παρούσης έως και τον Φεβρουάριο 2020 και β. υλοποίησης του 2ου κύκλου της διά ζώσης επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Β΄ επιμορφωτικής φάσης, τη χρονική περίοδο από 3 Φεβρουαρίου 2020 έως και 28 Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με τα αναλυτικά ωρολόγια προγράμματα του Παραρτήματος, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας «ΠΕ.2.2. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών Β’ επιμορφωτική φάση» των υποέργων 2 έως και 6 της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5008057 Ημ/νια: 22/01/2020 15:38:22 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9ΧΔΞΟΞΛΔ-Δ69


Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ: 5008057 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ: 5008057 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2014-2020). Ημ/νια: 22/01/2020 13:58:46 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΤΨ9ΟΞΛΔ-0ΟΣ


Ορισμός μελών Επιστημονικής Ομάδας Έργου (Ε.Ο.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035542

Θέμα: Ορισμός μελών Επιστημονικής Ομάδας Έργου (Ε.Ο.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035542 Ημ/νια: 21/01/2020 15:13:19 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΥ6ΠΟΞΛΔ-ΡΔΟ


Έγκριση διενέργειας έρευνας αγοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ: 5008057 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Θέμα: Έγκριση διενέργειας έρευνας αγοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδ. ΟΠΣ: 5008057 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2014-2020) Ημ/νια: 21/01/2020 14:50:31 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΞΓ4ΟΞΛΔ-1Υ6


ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Ημ/νια: 21/01/2020 14:06:07 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω661ΟΞΛΔ-Τ73


ΕΥΔΑΠ ΑΕ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 19/07-21/10/2019(ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2019)

Θέμα: ΕΥΔΑΠ ΑΕ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 19/07-21/10/2019(ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2019) Ημ/νια: 21/01/2020 11:58:44 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΩ45ΟΞΛΔ-ΔΣΖ


ΟΤΕ ΑΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΡ. ΣΥΝΔ. 2131335500 ΑΠΟ 01/12 ΕΩΣ 31/12/2019 & ΑΡ. ΣΥΝΔ. 2103319055 ΑΠΟ 01/11 ΕΩΣ 31/12/2019 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2020)

Θέμα: ΟΤΕ ΑΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΡ. ΣΥΝΔ. 2131335500 ΑΠΟ 01/12 ΕΩΣ 31/12/2019 & ΑΡ. ΣΥΝΔ. 2103319055 ΑΠΟ 01/11 ΕΩΣ 31/12/2019 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2020) Ημ/νια: 21/01/2020 11:58:40 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΝΔΓΟΞΛΔ-ΣΥΟ


ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ν.Π.Ι.Δ.AMOIBH ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ(ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2019)

Θέμα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ν.Π.Ι.Δ.AMOIBH ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ(ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2019) Ημ/νια: 21/01/2020 11:58:39 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 65ΒΨΟΞΛΔ-ΗΡΡ


VNO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2019)

Θέμα: VNO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2019) Ημ/νια: 21/01/2020 11:58:37 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω1ΑΓΟΞΛΔ-ΙΕΓ


ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ 23-10-2019 ΕΩΣ 19/12/2019 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2019)

Θέμα: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ 23-10-2019 ΕΩΣ 19/12/2019 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2019) Ημ/νια: 21/01/2020 11:58:25 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6Α1ΠΟΞΛΔ-ΛΑΛ


map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter1

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top