Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΕΥΔΑΠ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ 14/31/2019-11/06/2019 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2019)

Θέμα: ΕΥΔΑΠ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ 14/31/2019-11/06/2019 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2019) Ημ/νια: 23/08/2019 15:06:07 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΕΛ6ΟΞΛΔ-ΖΘΝ


ΟΤΕ ΑΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΑΡ. ΣΥΝΔ .2131335500 ΑΠΟ 01/07/2019 ΕΩΣ 31/07/2019 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2019)

Θέμα: ΟΤΕ ΑΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΑΡ. ΣΥΝΔ .2131335500 ΑΠΟ 01/07/2019 ΕΩΣ 31/07/2019 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2019) Ημ/νια: 23/08/2019 15:06:02 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΓ4ΕΟΞΛΔ-ΚΓΙ


ΔΕΗ Α.Ε. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΕΡ. ΚΑΤ. 01/07/2019 - 31/07/2019 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2019)

Θέμα: ΔΕΗ Α.Ε. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΕΡ. ΚΑΤ. 01/07/2019 - 31/07/2019 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2019) Ημ/νια: 22/08/2019 15:17:17 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 787ΧΟΞΛΔ-3ΑΛ


Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ. πρωτ. 7051/05.07.2019 (ΑΔΑ: ΨΕΦ9ΟΞΛΔ-ΣΑ3, ΑΔΑΜ: 19AWRD005264542, Πράξη 27/04-07-2019) απόφασης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και της υπ΄ αρ. πρωτ. 7357/15.07.2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005270855) υπογραφείσας σχετικής σύμβασης για την ανάθεση του έργου «Σελιδοποίηση και γραφιστική επιμέλεια Διδακτικών Εγχειριδίων», στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007907

Θέμα: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ. πρωτ. 7051/05.07.2019 (ΑΔΑ: ΨΕΦ9ΟΞΛΔ-ΣΑ3, ΑΔΑΜ: 19AWRD005264542, Πράξη 27/04-07-2019) απόφασης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και της υπ΄ αρ. πρωτ. 7357/15.07.2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005270855) υπογραφείσας σχετικής σύμβασης για την ανάθεση του έργου «Σελιδοποίηση και γραφιστική επιμέλεια Διδακτικών Εγχειριδίων», στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007907 Ημ/νια: 22/08/2019 13:44:40 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΣΝΨΟΞΛΔ-ΖΞΚ


Διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 6657/01.07.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005199582) για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές/-ήτριες με προβλήματα ακοής με την χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την Δ’ Δημοτικού».

Θέμα: Διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 6657/01.07.2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005199582) για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές/-ήτριες με προβλήματα ακοής με την χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την Δ’ Δημοτικού». Ημ/νια: 20/08/2019 12:19:52 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΤΙΕΟΞΛΔ-26Α


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ημ/νια: 06/08/2019 11:40:37 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΚΟΜΟΞΛΔ-ΨΚ3


ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. Ημ/νια: 02/08/2019 13:35:32 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΠΝΣΟΞΛΔ-Ι7Ρ


Έγκριση του υπ’ αρ. 19/31.7.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 5268/06.06.2019 (ΑΔΑ: ΨΨΘΦΟΞΛΔ-Ν1Λ, ΑΔΑΜ: 19PROC005069534) Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος – Απόφαση κατακύρωσης.

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 19/31.7.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για την υπ’ αρ. πρωτ. 5268/06.06.2019 (ΑΔΑ: ΨΨΘΦΟΞΛΔ-Ν1Λ, ΑΔΑΜ: 19PROC005069534) Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος – Απόφαση κατακύρωσης. Ημ/νια: 02/08/2019 12:06:47 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΒΦΗΟΞΛΔ-ΨΟΝ


ΕΞΟΦΛΗΣΗ Β΄ ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ/ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ (2016ΣΕ34510090 MIS 5001313) (50520-1)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ Β΄ ΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ/ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ (2016ΣΕ34510090 MIS 5001313) (50520-1) Ημ/νια: 02/08/2019 11:59:32 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΒΦΓΟΞΛΔ-6ΕΤ


ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. Ημ/νια: 02/08/2019 11:40:34 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΧΖΙΟΞΛΔ-9ΧΞ


map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top