Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Έγκριση επαναπροκήρυξης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού τακτικού διαγωνισμού «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές με προβλήματα ακοής με την χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την Γ’ Δημοτικού» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την υλοποίηση του Υποέργου 8, της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο: «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» και MIS 5001313

Θέμα: Έγκριση επαναπροκήρυξης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού τακτικού διαγωνισμού «Ανάπτυξη προσβάσιμου υλικού για μαθητές με προβλήματα ακοής με την χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας για την Γ’ Δημοτικού» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την υλοποίηση του Υποέργου 8, της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο: «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» και MIS 5001313 Ημ/νια: 25/04/2018 10:00:59 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΓΕΦΟΞΛΔ-3ΧΑ


ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 24/04/2018 11:11:05 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΠΣΙΟΞΛΔ-ΓΒΞ


ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 24/04/2018 11:03:35 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω7Λ0ΟΞΛΔ-Λ7Ι


ΔΕΗ Α.Ε. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡ.ΚΑΤ. 01/03/2018 - 31/03/2018 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2018)

Θέμα: ΔΕΗ Α.Ε. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡ.ΚΑΤ. 01/03/2018 - 31/03/2018 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2018) Ημ/νια: 20/04/2018 16:17:40 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 94Η1ΟΞΛΔ-ΨΚ1


ΟΤΕ ΑΕ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2131335500 ΑΠΟ 01/03/2018 -31/03/2018 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2018)

Θέμα: ΟΤΕ ΑΕ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2131335500 ΑΠΟ 01/03/2018 -31/03/2018 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2018) Ημ/νια: 20/04/2018 16:17:35 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΥΓΧΟΞΛΔ-4ΟΝ


ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 20/04/2018 14:18:00 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΦΔΤΟΞΛΔ-2ΥΔ


Εντολή Μετακίνησης της κ. Γελαστοπούλου στο Ηράκλειο Κρήτης

Θέμα: Εντολή Μετακίνησης της κ. Γελαστοπούλου στο Ηράκλειο Κρήτης Ημ/νια: 20/04/2018 12:56:56 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΡΣΦΟΞΛΔ-ΠΥΧ


Απόφαση επί της υπ’ αρ. πρωτ. του Ι.Ε.Π. 3345/20-03-2018 διοικητικής προσφυγής/αίτησης θεραπείας

Θέμα: Απόφαση επί της υπ’ αρ. πρωτ. του Ι.Ε.Π. 3345/20-03-2018 διοικητικής προσφυγής/αίτησης θεραπείας Ημ/νια: 19/04/2018 15:27:05 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9ΨΝΜΟΞΛΔ-ΕΣΛ


Εντολή μετακίνησης των κκ. Ε. Κυριακίδη και Β.Δραγάτση

Θέμα: Εντολή μετακίνησης των κκ. Ε. Κυριακίδη και Β.Δραγάτση Ημ/νια: 19/04/2018 14:14:45 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω7ΔΝΟΞΛΔ-ΕΣΡ


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) Εμπειρογνώμονα, Πτυχιούχο Ανωτάτης Εκπαίδευσης Τμήματος Μουσουλμανικών Σπουδών, ο οποίος θα συμμετέχει στην Επιστημονική Ομάδα Έργου της Πράξης «Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων-Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του κορανίου στους μαθητές μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007902 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων-Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του κορανίου στους μαθητές μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης»

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναν (1) Εμπειρογνώμονα, Πτυχιούχο Ανωτάτης Εκπαίδευσης Τμήματος Μουσουλμανικών Σπουδών, ο οποίος θα συμμετέχει στην Επιστημονική Ομάδα Έργου της Πράξης «Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων-Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του κορανίου στους μαθητές μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007902 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων-Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του κορανίου στους μαθητές μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης» Ημ/νια: 19/04/2018 14:01:19 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6357ΟΞΛΔ-ΜΕ6


map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top