Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Έγκριση του υπ’ αρ. 4/01-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 1016/13-02-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΕΟΝΟΞΛΔ-9ΗΔ) που αφορά στην επιλογή δεκαπέντε (15) επιστημόνων συνεργατών για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Δράσης 4: «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων» της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», με κωδικό ΟΠΣ 5004204, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 4/01-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 1016/13-02-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΕΟΝΟΞΛΔ-9ΗΔ) που αφορά στην επιλογή δεκαπέντε (15) επιστημόνων συνεργατών για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Δράσης 4: «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων» της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», με κωδικό ΟΠΣ 5004204, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 Ημ/νια: 22/06/2018 15:52:17 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΕΙΒΟΞΛΔ-ΛΡΚ


Τοποθετήσεις Προϊσταμένων και Συντονιστών του Ι.Ε.Π.

Θέμα: Τοποθετήσεις Προϊσταμένων και Συντονιστών του Ι.Ε.Π. Ημ/νια: 22/06/2018 15:37:01 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΘΚΦΟΞΛΔ-Γ01


Παράταση του χρόνου υλοποίησης του έργου της υπ’ αριθ. πρωτ. 370/18-01-2018 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Θέμα: Παράταση του χρόνου υλοποίησης του έργου της υπ’ αριθ. πρωτ. 370/18-01-2018 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ημ/νια: 22/06/2018 15:13:26 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΕ1ΟΟΞΛΔ-Ι6Ω


Έγκριση διενέργειας έρευνας αγοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου της προμήθειας και τοποθέτησης κλειδαριών, γάντζων και «μπάρας πανικού», στο κτίριο όπου στεγάζεται το Ι.Ε.Π.

Θέμα: Έγκριση διενέργειας έρευνας αγοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου της προμήθειας και τοποθέτησης κλειδαριών, γάντζων και «μπάρας πανικού», στο κτίριο όπου στεγάζεται το Ι.Ε.Π. Ημ/νια: 22/06/2018 12:55:04 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΚΕΦΟΞΛΔ-7ΣΗ


1. Αναπλήρωση Διευθυντή σε περίπτωση άδειας, απουσίας ή κωλύματος 2. Επικύρωση ακριβών αντιγράφων που εκδίδονται από το ΙΕΠ

Θέμα: 1. Αναπλήρωση Διευθυντή σε περίπτωση άδειας, απουσίας ή κωλύματος 2. Επικύρωση ακριβών αντιγράφων που εκδίδονται από το ΙΕΠ Ημ/νια: 22/06/2018 12:48:49 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΟΕΩΟΞΛΔ-69Ι


Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την απευθείας ανάθεση έργου για την προμήθεια υλικών φαρμακείου και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Θέμα: Έγκριση πραγματοποίησης έρευνας αγοράς για την απευθείας ανάθεση έργου για την προμήθεια υλικών φαρμακείου και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού Ημ/νια: 22/06/2018 12:41:36 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΥΟΨΟΞΛΔ-4ΙΧ


Επιλογή Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στο πλαίσιο του έργου ERASMUS+ SPORT: «IDENTIFYING AND MOTIVATING YOUTH WHO MOSTLY NEED PHYSICAL ACTIVITY:IMPACT»

Θέμα: Επιλογή Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στο πλαίσιο του έργου ERASMUS+ SPORT: «IDENTIFYING AND MOTIVATING YOUTH WHO MOSTLY NEED PHYSICAL ACTIVITY:IMPACT» Ημ/νια: 22/06/2018 12:16:38 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΧΑ0ΟΞΛΔ-ΓΘ0


Έγκριση του υπ’ αρ. 02/08-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων του Ι.Ε.Π. για τον με αρ. πρωτ. 4479/30-4-2018 Διαγωνισμό για τις ανάγκες της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού»

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 02/08-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων του Ι.Ε.Π. για τον με αρ. πρωτ. 4479/30-4-2018 Διαγωνισμό για τις ανάγκες της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» Ημ/νια: 22/06/2018 10:57:24 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΦΨ0ΟΞΛΔ-Ξ3Β


Έγκριση του υπ’ αρ. 1/12.06.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 4868/15.05.2018 (ΑΔΑ: ΩΟΤΘΟΞΛΔ-69Χ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 1/12.06.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 4868/15.05.2018 (ΑΔΑ: ΩΟΤΘΟΞΛΔ-69Χ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ημ/νια: 22/06/2018 10:21:06 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΖΗ8ΟΞΛΔ-ΕΚΝ


Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος κλιματισμού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και την παροχή υπηρεσιών επισκευής του.

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος κλιματισμού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και την παροχή υπηρεσιών επισκευής του. Ημ/νια: 21/06/2018 15:28:06 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω5ΦΤΟΞΛΔ-Λ8Β


map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top