Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Εισήγηση έγκρισης διεύρυνσης της Επιστημονικής Ομάδας Έργου για το Έργο «Sub.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών Προγραμμάτων Σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών/ Development of Digital Content in Schools» Κωδ. ΟΠΣ: ΤΑ 5174140 – Δράση 16676 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Θέμα: Εισήγηση έγκρισης διεύρυνσης της Επιστημονικής Ομάδας Έργου για το Έργο «Sub.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών Προγραμμάτων Σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών/ Development of Digital Content in Schools» Κωδ. ΟΠΣ: ΤΑ 5174140 – Δράση 16676 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ημ/νια: 04/10/2022 14:09:30 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6Β4ΗΟΞΛΔ-ΒΑ0


ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΑΘΗΝΑ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ 31/08-02/09/2022 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2022)

Θέμα: ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΑΘΗΝΑ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ 31/08-02/09/2022 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2022) Ημ/νια: 04/10/2022 14:04:54 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΣΞ2ΟΞΛΔ-ΔΛ0


ΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ-ΑΜΒΟΥΡΓΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19/9-23/9/2022 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2022)

Θέμα: ΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ-ΑΜΒΟΥΡΓΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19/9-23/9/2022 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2022) Ημ/νια: 04/10/2022 13:59:29 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΡ33ΟΞΛΔ-ΜΨΡ


ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ-ΑΜΒΟΥΡΓΟ-ΑΘΗΝΑ 19/9-23/9/2022 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2022)

Θέμα: ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ-ΑΜΒΟΥΡΓΟ-ΑΘΗΝΑ 19/9-23/9/2022 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2022) Ημ/νια: 04/10/2022 13:53:48 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΔΨΚΟΞΛΔ-Ψ25


ΠΕΤΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΝΣΗΜΩΝ ΔΣΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Π3926933)-(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2022)

Θέμα: ΠΕΤΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΝΣΗΜΩΝ ΔΣΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Π3926933)-(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2022) Ημ/νια: 04/10/2022 12:04:27 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΕΧΨΟΞΛΔ-ΛΧΟ


Διευκρινίσεις για τον υπ’ αρ. πρωτ. 11376/16-09-2022 Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ΑΔΑΜ: 22PROC011258298 για την ανάθεση του έργου ««Ανάπτυξη Υποδομών Παρατηρητηρίου» στο πλαίσιο του Υποέργου 5 της Πράξης: «Ιχνηλάτηση Σχολικών και Εργασιακών Διαδρομών μέσω Παρατηρητηρίου Μετάβασης» με MIS 5124310

Θέμα: Διευκρινίσεις για τον υπ’ αρ. πρωτ. 11376/16-09-2022 Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ΑΔΑΜ: 22PROC011258298 για την ανάθεση του έργου ««Ανάπτυξη Υποδομών Παρατηρητηρίου» στο πλαίσιο του Υποέργου 5 της Πράξης: «Ιχνηλάτηση Σχολικών και Εργασιακών Διαδρομών μέσω Παρατηρητηρίου Μετάβασης» με MIS 5124310 Ημ/νια: 03/10/2022 17:36:31 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΙΛΧΟΞΛΔ-0ΒΤ


ΕΜ ΣΤΑΤ Α.Ε. ΤΠΥ 1811/18-07-2022 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ VIBER (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2022)

Θέμα: ΕΜ ΣΤΑΤ Α.Ε. ΤΠΥ 1811/18-07-2022 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ VIBER (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2022) Ημ/νια: 03/10/2022 12:17:08 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΞΘ2ΟΞΛΔ-Φ7Λ


INTE LEARN ΕΠΕ ΤΠΥ 1/28-09-2022 ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Π.2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ (2016ΣΕ34510090 MIS 5001313)(50520-5)

Θέμα: INTE LEARN ΕΠΕ ΤΠΥ 1/28-09-2022 ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Π.2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ (2016ΣΕ34510090 MIS 5001313)(50520-5) Ημ/νια: 03/10/2022 12:02:24 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9Π04ΟΞΛΔ-Φ2Ω


ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ 20-04-2022 ΕΩΣ 20-07-2022 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2022)

Θέμα: ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ 20-04-2022 ΕΩΣ 20-07-2022 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2022) Ημ/νια: 03/10/2022 11:57:51 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΟΚΟΟΞΛΔ-ΣΔ5


Α) Έγκριση του υπ’ αριθ. 2/14-9-2022 Πρακτικού της Κεντρικής Επιστημονικής Ομάδας Έργου (ΚΕΟΕ) στο πλαίσιο του Υποέργου 1, της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5027220, Β) Έγκριση μετάθεσης των εσωτερικών χρονοδιαγραμμάτων των παραδοτέων οκτώ (8) Συντονιστών και Εμπειρογνωμόνων των Ομάδων ΕΟΕΕΜ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης ‘Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας' με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5027220 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Θέμα: Α) Έγκριση του υπ’ αριθ. 2/14-9-2022 Πρακτικού της Κεντρικής Επιστημονικής Ομάδας Έργου (ΚΕΟΕ) στο πλαίσιο του Υποέργου 1, της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5027220, Β) Έγκριση μετάθεσης των εσωτερικών χρονοδιαγραμμάτων των παραδοτέων οκτώ (8) Συντονιστών και Εμπειρογνωμόνων των Ομάδων ΕΟΕΕΜ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης ‘Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας' με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5027220 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» Ημ/νια: 02/10/2022 08:48:19 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΖ6ΗΟΞΛΔ-ΠΜ2


Επικοινωνία

Top