Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ημ/νια: 31/03/2020 13:29:23 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9ΞΖΧΟΞΛΔ-0Η3


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (ΑΝΑΤΡΟΠΗ) ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ (ΑΝΑΤΡΟΠΗ) ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ημ/νια: 31/03/2020 13:18:10 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΝΛΝΟΞΛΔ-ΨΤΩ


DNHOST ΙΚΕ ΤΙΜ 88490/13-03-2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SSL (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2020)

Θέμα: DNHOST ΙΚΕ ΤΙΜ 88490/13-03-2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SSL (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2020) Ημ/νια: 31/03/2020 09:42:35 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 69Ζ3ΟΞΛΔ-ΞΛΓ


Έγκριση του υπ’ αριθμ. 26/11-03-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1317/31-01-2020 (ΑΔΑ 946ΟΟΞΛΔ-1Ι2) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων Ειδικών Προσόντων για την υλοποίηση Πακέτου Εργασίας του Υποέργου 1 «Επιστημονική, Οργανωτική, Διοικητική και Διαχειριστική Υποστήριξη» της Πράξης «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ –ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ»

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 26/11-03-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1317/31-01-2020 (ΑΔΑ 946ΟΟΞΛΔ-1Ι2) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων Ειδικών Προσόντων για την υλοποίηση Πακέτου Εργασίας του Υποέργου 1 «Επιστημονική, Οργανωτική, Διοικητική και Διαχειριστική Υποστήριξη» της Πράξης «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ –ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ» Ημ/νια: 30/03/2020 14:23:03 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΠ0ΥΟΞΛΔ-ΚΥ6


Έγκριση α) της απευθείας ανάθεσης στην εταιρία με την επωνυμία «Παούρης Μ. – Αργυρόπουλος Ν. Ο.Ε.» για τη συντήρηση της εφαρμογής ΑΙΧΜΗ-Ε και την υποστήριξη των χρηστών και β) της σύναψης της σχετικής σύμβασης.

Θέμα: Έγκριση α) της απευθείας ανάθεσης στην εταιρία με την επωνυμία «Παούρης Μ. – Αργυρόπουλος Ν. Ο.Ε.» για τη συντήρηση της εφαρμογής ΑΙΧΜΗ-Ε και την υποστήριξη των χρηστών και β) της σύναψης της σχετικής σύμβασης. Ημ/νια: 30/03/2020 12:22:30 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΒΓΕΟΞΛΔ-7ΔΗ


Έγκριση του υπ’ αρ. 3/16-03-2020 Πρακτικoύ της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων του ΙΕΠ για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 6257/26-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΝ3ΟΞΛΔ-ΚΑΑ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π της Πράξης «Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των Μαθητών και των Μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5032906 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 3/16-03-2020 Πρακτικoύ της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων του ΙΕΠ για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 6257/26-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΝ3ΟΞΛΔ-ΚΑΑ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π της Πράξης «Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των Μαθητών και των Μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5032906 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ημ/νια: 30/03/2020 11:32:27 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΥ0ΨΟΞΛΔ-3ΝΤ


α) έγκριση έρευνας αγοράς για απευθείας ανάθεση με λήψη προσφορών για την παροχή υπηρεσιών σελιδοποίησης, γραφιστικής επιμέλειας και διόρθωσης των Διδακτικών Εγχειριδίων των Θρησκευτικών, όπως αυτά παρελήφθησαν και εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 15/19-03-2020 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., β) έγκριση ανάληψης υποχρέωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ι.Ε.Π. έτους 2020,

Θέμα: α) έγκριση έρευνας αγοράς για απευθείας ανάθεση με λήψη προσφορών για την παροχή υπηρεσιών σελιδοποίησης, γραφιστικής επιμέλειας και διόρθωσης των Διδακτικών Εγχειριδίων των Θρησκευτικών, όπως αυτά παρελήφθησαν και εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 15/19-03-2020 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., β) έγκριση ανάληψης υποχρέωσης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ι.Ε.Π. έτους 2020, Ημ/νια: 30/03/2020 09:58:26 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΦΩΦΟΞΛΔ-Ι9Λ


ΕΞΟΦΛ. ΛΟΓ. & ΤΡΑΠ ΕΞ. ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΑΡΙΘΜ ΜΕΤΡΗΤΗ Α95Ε06556 ΑΡ ΠΑΡΑΣΤΑΤ 202000011084968880 ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 12/09/2019 - 09/12/2019 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2020)

Θέμα: ΕΞΟΦΛ. ΛΟΓ. & ΤΡΑΠ ΕΞ. ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΑΡΙΘΜ ΜΕΤΡΗΤΗ Α95Ε06556 ΑΡ ΠΑΡΑΣΤΑΤ 202000011084968880 ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 12/09/2019 - 09/12/2019 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2020) Ημ/νια: 27/03/2020 13:58:17 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΒΦΗΟΞΛΔ-Ρ3Λ


Ανασυγκρότηση Επιτροπής Ένταξης Πτυχιούχων σε Κλάδους Εκπαιδευτικών

Θέμα: Ανασυγκρότηση Επιτροπής Ένταξης Πτυχιούχων σε Κλάδους Εκπαιδευτικών Ημ/νια: 27/03/2020 13:56:44 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΨΖΜΟΞΛΔ-9Κ3


ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΝΠΙΔ ΤΠΥ 858/12-03-2020 ΥΠΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 03/02 ΕΩΣ 02-03-2020 (ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΣΠΑ 2014-2020)

Θέμα: ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΝΠΙΔ ΤΠΥ 858/12-03-2020 ΥΠΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 03/02 ΕΩΣ 02-03-2020 (ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΣΠΑ 2014-2020) Ημ/νια: 27/03/2020 13:27:13 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΛΝΘΟΞΛΔ-ΖΣ5


Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top