Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: Σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 21/01/2022 15:30:40 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΥ9ΚΟΞΛΔ-Β4Θ


Σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: Σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 21/01/2022 15:29:25 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΘΚΜΟΞΛΔ-Δ0Ο


ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΑΘΗΝΑ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ 12-16/01/2022 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2022)

Θέμα: ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΑΘΗΝΑ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ 12-16/01/2022 (ΤΑΚΤΙΚΟΣ 2022) Ημ/νια: 21/01/2022 15:19:29 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΡΛ2ΨΟΞΛΔ-ΛΗΧ


ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α.Υ. ΜΕ Α/Α ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 25 / Α

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Α.Υ. ΜΕ Α/Α ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: 25 / Α Ημ/νια: 21/01/2022 14:51:04 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6Ο7ΨΟΞΛΔ-1ΛΓ


ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΟΤΠ-ΓΠ, ΓΙΑ ΤΗ Θ.Κ. 4 " ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ " ΑΠΟ 02/03/2021 ΕΩΣ 31/05/2021 (2018ΣΕ34510269 MIS5027220) (50511-1)

Θέμα: ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΟΤΠ-ΓΠ, ΓΙΑ ΤΗ Θ.Κ. 4 " ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ " ΑΠΟ 02/03/2021 ΕΩΣ 31/05/2021 (2018ΣΕ34510269 MIS5027220) (50511-1) Ημ/νια: 21/01/2022 14:48:40 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΧΦΚΟΞΛΔ-ΥΔΣ


ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΠΥ3/10-06-2021 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΟΤΠ-ΓΠ ΘΚ8: "ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" ΑΠΟ 24/02/2021 ΕΩΣ 25/05/2021 (2018ΣΕ34510269 MIS5027220)(50511-1)

Θέμα: ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΠΥ3/10-06-2021 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΟΤΠ-ΓΠ ΘΚ8: "ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" ΑΠΟ 24/02/2021 ΕΩΣ 25/05/2021 (2018ΣΕ34510269 MIS5027220)(50511-1) Ημ/νια: 21/01/2022 14:48:36 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 67ΝΝΟΞΛΔ-5Ο9


Απόφαση ανάθεσης και υπογραφή σύμβασης, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 113/05-01-2022 (ΑΔΑ:Ψ0Κ8ΟΞΛΔ-ΑΘΟ ΑΔΑΜ: 22REQ009906153) Απόφασης Δ.Σ. του ΙΕΠ, περί διενέργειας έρευνας αγοράς για το έργο «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής»: α) με την εταιρεία «HELLECON SERVICES ΕΠΕ» για το Τμήμα Α΄: Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Ασφαλείας και β) με τον Κελμπερίδη Νεκτάριο για το Τμήμα Β΄: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας.

Θέμα: Απόφαση ανάθεσης και υπογραφή σύμβασης, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 113/05-01-2022 (ΑΔΑ:Ψ0Κ8ΟΞΛΔ-ΑΘΟ ΑΔΑΜ: 22REQ009906153) Απόφασης Δ.Σ. του ΙΕΠ, περί διενέργειας έρευνας αγοράς για το έργο «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής»: α) με την εταιρεία «HELLECON SERVICES ΕΠΕ» για το Τμήμα Α΄: Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Ασφαλείας και β) με τον Κελμπερίδη Νεκτάριο για το Τμήμα Β΄: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας. Ημ/νια: 21/01/2022 14:46:35 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9ΓΚ5ΟΞΛΔ-ΤΩΚ


Έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ. 489/13-01-2022 πρακτικού Παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του ΙΕΠ για την οριστική παραλαβή του έργου «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής», στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 20614/19-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009572774 2021-11-19) Σύμβασης με την εταιρία «COSMOS BUSINESS SYSTEMS S.A.».

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. πρωτ. 489/13-01-2022 πρακτικού Παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του ΙΕΠ για την οριστική παραλαβή του έργου «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής», στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 20614/19-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009572774 2021-11-19) Σύμβασης με την εταιρία «COSMOS BUSINESS SYSTEMS S.A.». Ημ/νια: 21/01/2022 14:45:13 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ψ4ΥΧΟΞΛΔ-2ΑΒ


Εισήγηση α) αποδοχής της υπ’ αρ. πρωτ. 22015/15-12-2021 παραίτησης του κ. Δεσπότη από τη θέση του Επόπτη Μετασχηματισμού Επιμορφωτικού Υλικού για το γνωστικό αντικείμενο 1.5.2 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) και β) έγκρισης ανάθεσης καθηκόντων Επόπτη Μετασχηματισμού Επιμορφωτικού Υλικού για το γνωστικό αντικείμενο 1.5.2 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) σε μέλος των Ομάδων Εργασίας που επιλαμβάνονται θεμάτων σχετικών με την Πιλοτική Εφαρμογή των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543 χωρίς τίμημα για τις Πράξεις

Θέμα: Εισήγηση α) αποδοχής της υπ’ αρ. πρωτ. 22015/15-12-2021 παραίτησης του κ. Δεσπότη από τη θέση του Επόπτη Μετασχηματισμού Επιμορφωτικού Υλικού για το γνωστικό αντικείμενο 1.5.2 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) και β) έγκρισης ανάθεσης καθηκόντων Επόπτη Μετασχηματισμού Επιμορφωτικού Υλικού για το γνωστικό αντικείμενο 1.5.2 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) σε μέλος των Ομάδων Εργασίας που επιλαμβάνονται θεμάτων σχετικών με την Πιλοτική Εφαρμογή των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543 χωρίς τίμημα για τις Πράξεις Ημ/νια: 21/01/2022 14:40:40 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΘ5ΤΟΞΛΔ-Σ1Π


ΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΠΥ30/31-12-2021 ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒ/ΧΟΥ ΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ-ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟ 13/12/2021 ΕΩΣ 31/12/2021 (2019ΣΕ34510005 MIS 5035543) (50630-1)

Θέμα: ΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΠΥ30/31-12-2021 ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒ/ΧΟΥ ΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ-ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟ 13/12/2021 ΕΩΣ 31/12/2021 (2019ΣΕ34510005 MIS 5035543) (50630-1) Ημ/νια: 21/01/2022 14:24:52 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΧΚΙΟΞΛΔ-Ψ9Ζ


Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top