Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της επιστημονικής, της διοικητικής υπηρεσίας και των αυτοτελών τμημάτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Θέμα: Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της επιστημονικής, της διοικητικής υπηρεσίας και των αυτοτελών τμημάτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) Ημ/νια: 26/06/2017 11:15:56 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω4ΞΨΟΞΛΔ-ΧΤ0


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Ημ/νια: 26/06/2017 10:36:47 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΔ5ΗΟΞΛΔ-9Τ6


Έγκριση απευθείας ανάθεσης έναντι αντιτίμου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), ΑΦΜ 090145420, ΔΟΥ Δ΄ Αθήνας, για την παραχώρηση χώρων από το Μαράσλειο Διδασκαλείο του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (ΕΚΠΑ) για πραγματοποίηση εκδήλωσης στις 26 και 27 Ιουνίου 2017 με συμμετοχή του ΙΕΠ.

Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης έναντι αντιτίμου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), ΑΦΜ 090145420, ΔΟΥ Δ΄ Αθήνας, για την παραχώρηση χώρων από το Μαράσλειο Διδασκαλείο του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (ΕΚΠΑ) για πραγματοποίηση εκδήλωσης στις 26 και 27 Ιουνίου 2017 με συμμετοχή του ΙΕΠ. Ημ/νια: 23/06/2017 16:48:42 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΗΩΔΟΞΛΔ-ΜΓΑ


Έγκριση του Πρακτικού 4/08-06-2017 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών του Ι.Ε.Π. που αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 1140/22.2.2017 (ΑΔΑ: ΩΩΡΕΟΞΛΔ-8ΛΘ), για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ακουστικού Υλικού για μαθητές με δυσκολίες πρόσβασης στο οπτικό έντυπο υλικό (προβλήματα όρασης, μαθησιακές δυσκολίες, αναγνωστικές δυσκολίες)» της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού υλικού-Οριζόντια Πράξη»

Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού 4/08-06-2017 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών του Ι.Ε.Π. που αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 1140/22.2.2017 (ΑΔΑ: ΩΩΡΕΟΞΛΔ-8ΛΘ), για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ακουστικού Υλικού για μαθητές με δυσκολίες πρόσβασης στο οπτικό έντυπο υλικό (προβλήματα όρασης, μαθησιακές δυσκολίες, αναγνωστικές δυσκολίες)» της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού υλικού-Οριζόντια Πράξη» Ημ/νια: 23/06/2017 16:03:58 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΕΞΙΟΞΛΔ-Υ0Χ


Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης για τις ανάγκες υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ που υλοποιούνται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Θέμα: Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών δημόσιας εκπαίδευσης για τις ανάγκες υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ που υλοποιούνται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) Ημ/νια: 23/06/2017 14:09:59 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΙΛΡΟΞΛΔ-ΓΘΨ


Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Ειδικού/ης Συμβούλου στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με απόσπαση διετούς διάρκειας

Θέμα: Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Ειδικού/ης Συμβούλου στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με απόσπαση διετούς διάρκειας Ημ/νια: 23/06/2017 14:06:50 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6Η62ΟΞΛΔ-ΝΒ2


ΣΥΜΒΑΣΗ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ Ημ/νια: 19/06/2017 18:41:17 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9ΨΘ4ΟΞΛΔ-ΔΚΗ


α) Έγκριση συμμετοχής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ως εταίρου στο Έργο “741572- Open Schools for Open Societies (OSOS)” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος H2020, β) Έγκριση του Συμφωνητικού Σύμπραξης μεταξύ του Ι.Ε.Π. και της “Ελληνογερμανικής αγωγής Σχολή Παναγέα Σάββα Α.Ε” που αφορά στη συνεργασία των δύο φορέων για τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο Έργο και γ) Ορισμός Υπευθύνου Έργου και Ομάδας Έργου, η οποία θα συμμετέχει στο συγκεκριμένο Έργο

Θέμα: α) Έγκριση συμμετοχής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ως εταίρου στο Έργο “741572- Open Schools for Open Societies (OSOS)” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος H2020, β) Έγκριση του Συμφωνητικού Σύμπραξης μεταξύ του Ι.Ε.Π. και της “Ελληνογερμανικής αγωγής Σχολή Παναγέα Σάββα Α.Ε” που αφορά στη συνεργασία των δύο φορέων για τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο Έργο και γ) Ορισμός Υπευθύνου Έργου και Ομάδας Έργου, η οποία θα συμμετέχει στο συγκεκριμένο Έργο Ημ/νια: 19/06/2017 16:56:08 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 97ΣΞΟΞΛΔ-2Β8


Διάρθρωση Επιστημονικής Υπηρεσίας του Ι.Ε.Π.

Θέμα: Διάρθρωση Επιστημονικής Υπηρεσίας του Ι.Ε.Π. Ημ/νια: 19/06/2017 14:22:02 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΣΔΤΟΞΛΔ-01Τ


Έγκριση α) της απευθείας ανάθεσης έργου για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και β) της υπογραφής της σχετικής σύμβασης

Θέμα: Έγκριση α) της απευθείας ανάθεσης έργου για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και β) της υπογραφής της σχετικής σύμβασης Ημ/νια: 16/06/2017 12:16:03 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω5Α0ΟΞΛΔ-ΒΩ0


map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top