Δείτε όλες τις αναρτήσεις του ΙΕΠ στη Δι@ύγεια.

Δι@ύγεια (ΙΕΠ)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Έγκριση αιτήματος ανάθεσης έργου α) σε τρεις (3) Συντονιστές και β) σε πέντε (5) Εμπειρογνώμονες προς συμπλήρωση των Ομάδων Εργασίας ΕΟΤΠ-ΓΠ (Επιστημονικές Ομάδες Τομέων, Προσανατολισμού και κύκλων Γενικής Παιδείας) στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5027220 σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 10499/07-10-2019 (ΑΔΑ:9ΟΘΩΟΞΛΔ-ΟΒ4) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά στην υποβολή αιτήματος ένταξης στο ανοιχτό μητρώο Συντονιστών, Εμπειρογνωμόνων και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών του Ι.Ε.Π. της εν λόγω Πράξης.

Θέμα: Έγκριση αιτήματος ανάθεσης έργου α) σε τρεις (3) Συντονιστές και β) σε πέντε (5) Εμπειρογνώμονες προς συμπλήρωση των Ομάδων Εργασίας ΕΟΤΠ-ΓΠ (Επιστημονικές Ομάδες Τομέων, Προσανατολισμού και κύκλων Γενικής Παιδείας) στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5027220 σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 10499/07-10-2019 (ΑΔΑ:9ΟΘΩΟΞΛΔ-ΟΒ4) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά στην υποβολή αιτήματος ένταξης στο ανοιχτό μητρώο Συντονιστών, Εμπειρογνωμόνων και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών του Ι.Ε.Π. της εν λόγω Πράξης. Ημ/νια: 27/02/2021 07:16:05 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΤΟΒΟΞΛΔ-3ΜΗ


MY COMPANY PROJECTS OE ΤΠΥ/037025 29-01-2021 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡ.ΔΙΑΔ.(2017ΣΕ34510009 MIS 5007907)(50560-1)

Θέμα: MY COMPANY PROJECTS OE ΤΠΥ/037025 29-01-2021 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡ.ΔΙΑΔ.(2017ΣΕ34510009 MIS 5007907)(50560-1) Ημ/νια: 26/02/2021 18:04:25 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΜ0ΠΟΞΛΔ-ΣΝΑ


ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Ημ/νια: 26/02/2021 15:25:51 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΝΕΝΟΞΛΔ-ΔΣ8


Έγκριση των υπ΄ αρ. 5/19-02-2021 και 6/25-02-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων που αφορούν στην αξιολόγηση υποβληθεισών ενστάσεων για τα γνωστικά αντικείμενα: Αγγλικά, Νέα Ελληνική Γλώσσα &Λογοτεχνία και Μαθηματικά στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ60ΞΛΔΣ7Α) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υποστήριξη της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070818.

Θέμα: Έγκριση των υπ΄ αρ. 5/19-02-2021 και 6/25-02-2021 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων που αφορούν στην αξιολόγηση υποβληθεισών ενστάσεων για τα γνωστικά αντικείμενα: Αγγλικά, Νέα Ελληνική Γλώσσα &Λογοτεχνία και Μαθηματικά στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ60ΞΛΔΣ7Α) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υποστήριξη της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070818. Ημ/νια: 26/02/2021 14:52:14 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΜΗΜΟΞΛΔ-ΤΧΧ


Εισήγηση έγκρισης ανάθεσης έργου και υπογραφή σύμβασης Επόπτριας για το Υπομητρώο 21 του Γνωστικού Πεδίου «Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη Σχολική Ηλικία» για την υποστήριξη των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543

Θέμα: Εισήγηση έγκρισης ανάθεσης έργου και υπογραφή σύμβασης Επόπτριας για το Υπομητρώο 21 του Γνωστικού Πεδίου «Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη Σχολική Ηλικία» για την υποστήριξη των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543 Ημ/νια: 26/02/2021 14:14:24 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΨΕΗ5ΟΞΛΔ-Υ05


Έγκριση του υπ’ αρ. 4/23-2-2021 Πρακτικού της 1ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες -Αξιολογητές) στο γνωστικό αντικείμενο Αρχαία Ελληνικά, που αφορά στην υπ’ αρ.πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ6ΟΞΛΔ-Σ7Α) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 4/23-2-2021 Πρακτικού της 1ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες -Αξιολογητές) στο γνωστικό αντικείμενο Αρχαία Ελληνικά, που αφορά στην υπ’ αρ.πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ6ΟΞΛΔ-Σ7Α) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ημ/νια: 26/02/2021 14:13:44 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9Ρ2ΡΟΞΛΔ-8ΗΥ


Έγκριση του υπ’ αρ. 3/22-2-2021 Πρακτικού της 1ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες -Αξιολογητές) στο γνωστικό αντικείμενο Ιστορία, που αφορά στην υπ’ αρ. πρωτ.12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ6ΟΞΛΔ-Σ7Α) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 3/22-2-2021 Πρακτικού της 1ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες -Αξιολογητές) στο γνωστικό αντικείμενο Ιστορία, που αφορά στην υπ’ αρ. πρωτ.12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ6ΟΞΛΔ-Σ7Α) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ημ/νια: 26/02/2021 14:09:53 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 9ΕΚΙΟΞΛΔ-Χ2Ξ


Έγκριση των υπ’ αρ. 1/19-2-2021 και 2/24-2-2021 Πρακτικών της 6ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες - Αξιολογητές) στο γνωστικό αντικείμενο: Φυσική, που αφορούν στην υπ’ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ6ΟΞΛΔ-Σ7Α) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Θέμα: Έγκριση των υπ’ αρ. 1/19-2-2021 και 2/24-2-2021 Πρακτικών της 6ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες - Αξιολογητές) στο γνωστικό αντικείμενο: Φυσική, που αφορούν στην υπ’ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ6ΟΞΛΔ-Σ7Α) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ημ/νια: 26/02/2021 13:59:05 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: Ω3ΤΞΟΞΛΔ-4ΕΔ


Έγκριση του υπ’ αρ. 3/24-2-2021 Πρακτικού της 3ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες -Αξιολογητές) στο γνωστικό αντικείμενο: Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία, που αφορά στην υπ’ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ6ΟΞΛΔ-Σ7Α) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Θέμα: Έγκριση του υπ’ αρ. 3/24-2-2021 Πρακτικού της 3ης Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων για τις Ειδικές Επιστημονικές Ομάδες (Θεματοδότες -Αξιολογητές) στο γνωστικό αντικείμενο: Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία, που αφορά στην υπ’ αρ. πρωτ. 12462/25-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓ6ΟΞΛΔ-Σ7Α) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ημ/νια: 26/02/2021 13:51:03 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: ΩΜ76ΟΞΛΔ-3ΧΤ


MY COMPANY PROJECTS OE ΤΠΥ/037025 29-01-2021 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡ.ΔΙΑΔ.(2017ΣΕ34510009 MIS 5007907)(50560-1)

Θέμα: MY COMPANY PROJECTS OE ΤΠΥ/037025 29-01-2021 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡ.ΔΙΑΔ.(2017ΣΕ34510009 MIS 5007907)(50560-1) Ημ/νια: 26/02/2021 13:19:41 Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΔΑ: 6785ΟΞΛΔ-46Η


Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top