Οδηγός για την Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Ερευνών

 

ΝΕΟΟδηγός για την Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Ερευνών

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) είναι επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το ΥΠΑΙΘ στα θέματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Γνωμοδοτεί ή εισηγείται κατόπιν σχετικού ερωτήματος του/της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ή αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. (3) του άρθρου 2 του ν. 3966/2011, όπως ισχύει.

Στο πλαίσιο τήρησης της ορθής διαδικασίας και προς αποφυγή καταστρατήγησης της ανωτέρω διάταξης, οι υπηρεσίες εκπαίδευσης, τα ιδρύματα, οι επιστημονικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς, οι μεμονωμένοι πολίτες, όπως και κάθε ενδιαφερόμενος/η, θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματα, τα έγγραφα, τις προτάσεις, τις παρατηρήσεις ή τις υποδείξεις τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ, προκειμένου αυτά να διαβιβαστούν υπηρεσιακά στο ΙΕΠ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα άρθρ. 87 και άρθρου 88 του Ν. 4823/2021, αναφορικά με αιτήματα για υλοποίηση δράσεων ή/ και των προγραμμάτων καθώς και αιτήματα για διεξαγωγή ερευνών σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ

  • αναφορικά με αιτήματα εγκρίσεων υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή και διεξαγωγής ερευνών που αφορούν σε σχολικές μονάδες, οι οποίες υπάγονται σε περισσότερες από μία Περιφερειακές Διευθύνσεις, γνωμοδοτεί το ΙΕΠ.
  • αναφορικά με αιτήματα εγκρίσεων υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή και διεξαγωγής ερευνών που αφορούν αποκλειστικά και μόνον σε μια σχολική μονάδα, αυτά εγκρίνονται από τον/τη Διευθυντή/ντρια ή τον/την Προϊστάμενο/μένη της σχολικής μονάδας
  • αναφορικά με αιτήματα εγκρίσεων υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή και διεξαγωγής ερευνών που αφορούν σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες που υπάγονται στην ίδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, αυτά εγκρίνονται από τον/την Επόπτη/τρια Ποιότητας της Εκπαίδευσης,
  • αναφορικά με αιτήματα εγκρίσεων υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή και διεξαγωγής ερευνών που αφορούν σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, οι οποίες υπάγονται σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός της αυτής Περιφερειακής Διεύθυνσης, αυτά εγκρίνονται από τον/την Περιφερειακό/ή Επόπτη/τρια Ποιότητας της Εκπαίδευσης

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρ. 123 του ν. 4876/2021, μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι εγκρίσεις για την υλοποίηση δράσεων/προγραμμάτων καθώς και για τη διεξαγωγή ερευνών που αφορούν σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες που υπάγονται στην ίδια διεύθυνση Εκπαίδευσης ή σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός της αυτής Περιφερειακής Διεύθυνσης, χορηγούνται αντίστοιχα από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, αντίστοιχα. Επίσης, μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, η έγκριση από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας των δράσεων και των προγραμμάτων κοινοποιείται στον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Ο παρών Οδηγός, που εγκρίθηκε με την Πράξη 28/12-05-2022 του ΔΣ του ΙΕΠ, απευθύνεται σε όσους/όσες υποβάλλουν τα σχετικά αιτήματα και αποτελεί ένα εγχειρίδιο χρήσης, στο οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις έγκρισης και τα κριτήρια εξέτασης των υποβαλλόμενων αιτημάτων, σύμφωνα με το ευρύτερο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού του ΙΕΠ για τη διαμόρφωση, τον διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλους τους τύπους των σχολικών μονάδων.


Ο/Η κάθε ενδιαφερόμενος/η καλείται να συμβουλευτεί τον παρακάτω Οδηγό, ο οποίος διαρθρώνεται σε τρία μέρη ως εξής:

  • στο Μέρος Α΄ παρέχονται γενικές πληροφορίες όσον αφορά την εξέταση αιτημάτων για υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων – δράσεων,
  • στο Μέρος Β΄ δίνονται επιπρόσθετες οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν ειδικές κατηγορίες εκπαιδευτικών προγραμμάτων (μαθητικών διαγωνισμών, αθλητικών προγραμμάτων και αγωγής υγείας),
  • στο Μέρος Γ΄ περιλαμβάνεται η σχετική πληροφόρηση για τη διαδικασία έγκρισης ερευνών, οι οποίες διεξάγονται σε σχολικές μονάδες και σε δομές αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Οδηγός για την έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Ερευνών σε μορφή doc

Οδηγός για την έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Ερευνών σε μορφή pdf

Tο Ι.Ε.Π., ως επιστημονικός φορέας του Υ.ΠΑΙ.Θ., γνωμοδοτεί ή εισηγείται σχετικά με τα αιτήματα των ενδιαφερομένων (φορέων, οργανισμών, υπηρεσιών, ΑΕΙ, επιστημονικών ενώσεων, δήμων, υπουργείων, νοσοκομείων, μουσείων, ΜΚΟ, κ.λπ.) που επιθυμούν να υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, στο πλαίσιο της σχολικής ζωής.

Με βάση τις κείμενες διατάξεις, το Ι.Ε.Π. δεν είναι αποδέκτης απευθείας αιτημάτων, αλλά οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλλουν τα έγγραφα αιτήματά τους προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ., από όπου και διαβιβάζονται προς το Ι.Ε.Π. για γνωμοδότηση/εισήγηση, εκτός αν έχει εκδοθεί διαφορετική σχετική ανακοίνωση από το Ι.Ε.Π., η οποία αφορά συγκεκριμένες σχολικές δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η γνωμοδότηση του Ι.Ε.Π. αφορά μόνον ένα σχολικό έτος.

Στο κείμενο που ακολουθεί αναλύεται το πλαίσιο γνωμοδότησης, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια εξέτασης των υποβαλλόμενων αιτημάτων για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων-δράσεων, όπως αυτά προκύπτουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τις αρχές και την αποστολή του Ι.Ε.Π., ενώ παρέχονται συγκεκριμένα πρότυπα έγγραφα, όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αίτηση και συνοδευτικά).

Πρότυπα έγγραφα όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αίτηση και συνοδευτικά) για τα εκπαιδευτικά προγράμματα

Στο Μέρος Β', πέρα από όσα ισχύουν για τα γενικά εκπαιδευτικά προγράμματα (βλ. Μέρος Α'), παρέχονται επιπρόσθετες πληροφορίες για τη διεξαγωγή μαθητικών διαγωνισμών, αθλητικών προγραμμάτων και δράσεων πρόληψης, προαγωγής και αγωγής υγείας, καθώς και σχετικά πρότυπα έγγραφα όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αίτηση και συνοδευτικά).

Πρότυπα έγγραφα όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αίτηση και συνοδευτικά) για τις ειδικές κατηγορίες εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Το Ι.Ε.Π. ως επιστημονικός φορέας του Υ.ΠΑΙ.Θ. γνωμοδοτεί ή εισηγείται σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη διεξαγωγή έρευνας σε σχολικές μονάδες ή σε δομές που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Κ.Ε.Σ.Υ.).

Τα αιτήματα για τη χορήγηση της άδειας κατατίθενται στο Υ.ΠΑΙ.Θ. και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του διαβιβάζονται προς το Ι.Ε.Π. με τα σχετικά συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα.

Το Ι.Ε.Π. γνωμοδοτεί για τη διεξαγωγή της έρευνας μόνο για ένα σχολικό έτος.

Σημειώνεται ότι, βάσει του άρθ. 46, παρ. 3 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ13/Α/29-1-2019) και του άρθ. 212, παρ. 3 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019), όσον αφορά τη χορήγηση άδειας για τη διεξαγωγή έρευνας σε σχολικές μονάδες ή στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), ισχύει το εξής: «Για έρευνα που διεξάγεται από μέλος του προσωπικού ή φοιτητή Α.Ε.Ι. δεν απαιτείται η εισήγηση ή η γνώμη του Ι.Ε.Π. εφόσον το σχετικό αίτημα συνοδεύεται από εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας του οικείου Α.Ε.Ι. ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος, εφόσον πρόκειται για Παιδαγωγικό Τμήμα την οποία προσκομίζει στον Διευθυντή της αρμόδιας σχολικής μονάδας και ενημερώνει τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Στο σημείο αυτό, παρέχονται πρότυπα έγγραφα για τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση κάθε ενδιαφερομένου/ενδιαφερομένης προς το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Πρότυπα έγγραφα όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (συνοδευτικά της αίτησης) για την  έγκριση ερευνών

Κωδικοί Σχολείων

Σχετικές Εγκύκλιοι ΥΠΑΙΘ και Προσκλήσεις ΙΕΠ

 • Σχολικό έτος 2022 - 2023

Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών – Σχολικού έτους 2022 - 2023

Νέα προθεσμία υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών 2022-23

Πρόσκληση για εκπαιδευτικό υλικό το οποίο ανταποκρίνεται στις Θεματικές Ενότητες και στους Κύκλους Δεξιοτήτων για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για το σχολικό Έτος 2022 - 2023

Επικοινωνία

Top