Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών μετακινήσεων και φιλοξενίας» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» με κωδ. ΟΠΣ: 5001313

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Στο πλαίσιο της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» και ειδικότερα στο πλαίσιο της Δράσης 5: «Επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» θα πραγματοποιηθούν εννέα (9) ενδοσχολικές επιμορφωτικές ημερίδες εκτός Αττικής, ώστε να εφαρμοστεί πιλοτικά το υλικό των Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων σε σχολικές μονάδες.

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, ο/η υποψήφιος/-α Ανάδοχος θα αναλάβει να διασφαλίσει την παροχή των υπηρεσιών φιλοξενίας και μετακινήσεων των μελών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Πράξης και των Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνώμονων του Μητρώου. Ειδικότερα το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά σε:

α) Έκδοση και οικονομική κάλυψη των εισιτηρίων μετακίνησής τους από την Αθήνα προς τον τόπο διεξαγωγής των ημερίδων (μετ’ επιστροφής) για 16 άτομα. Το μέσο μετακίνησης που θα χρησιμοποιείται θα είναι αεροπλάνο.

β) Εξασφάλιση και οικονομική κάλυψη της διαμονής τους σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 3 αστέρων στις πόλεις, που αναφέρονται στην Πρόσκληση, για έως δύο (2) διανυκτερεύσεις (κατά τη διάρκεια ή/και μια μέρα μετά την υλοποίηση της Ημερίδας)

 

Ο προϋπολογισμός του συνόλου του έργου, ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ Ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (4.838,71€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ήτοι έξι χιλιάδων Ευρώ (6.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

 

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: 10.12.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

   14 Δεκεμβρίου 2018   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 12/11.12.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για την υπ΄ αρ. πρωτ. 12977/03.12.2018 (ΑΔΑ: ΨΚΘΔΟΞΛΔ-6ΤΕ, ΑΔΑΜ: 18PROC004111660) πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top