Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Τμήμα I και Τμήμα II σε Επιμορφωτικό πρόγραμμα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με κωδικό ΟΠΣ 5022549

 

07 Φεβρουαρίου 2020

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και Προδιαγραφών, για την ανάθεση του έργου για το Τμήμα I «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης αιθουσών και παροχή καφέ (coffee break) σε Επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Αθήνα από τις 03/03/2020 έως και τις 04/03/2020» και Τμήμα II «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης αιθουσών και παροχή καφέ (coffee break) σε Επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Θεσσαλονίκη από τις 09/03/2020 έως και τις 10/03/2020», στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης», με κωδικό ΟΠΣ 5022549.


Αντικείμενο

ΤΜΗΜΑ I

Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης αιθουσών και παροχή καφέ (coffee break) σε Επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Αθήνα από τις 03/03/2020 έως και τις 04/03/2020 (διάρκεια: 2 ημέρες)

Π.1: Παροχή επτά (7) αιθουσών με υλικοτεχνική υποδομή

Αριθμός ΑιθουσώνΑριθμός ατόμων ανά αίθουσαΥλικοτεχνική Υποδομή
Επτά (7) αίθουσες με διάταξη αίθουσας «Σχολική» 18-22
 • Ένας βιντεοπροβολέας
 • Ένας Υπολογιστής (φορητός ή σταθερός)
 • Μικροφωνική Εγκατάσταση
 • Καθίσματα σεμιναρίου
 • Σύνδεση στο Internet

Επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός για το Π.1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δυο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα Ευρώ (2.380,00€) πλέον Φ.Π.Α.

 

Π.2: Παροχή καφέ (coffee break) για 143 άτομα

ΕίδοςΠεριγραφή
Καφές Και τις δύο ημέρες της Επιμόρφωσης να προσφέρεται, από τις 09.30 έως τις 16.00: καφές φίλτρου, τσάι, χυμός, κουλουράκια, κέικ, κριτσίνια εμφιαλωμένο νερό, για 143 άτομα

Επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός για το Π.2 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα χίλια εκατό σαράντα τέσσερα Ευρώ (1.144,00€0) πλέον Φ.Π.Α. Τέλος ο προϋπολογισμός για το Τμήμα I δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τέσσερα Ευρώ (3.524,00€) πλέον Φ.Π.Α


ΤΜΗΜΑ II

Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης αιθουσών και παροχή καφέ (coffee break) σε Επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Θεσσαλονίκη από τις 09/03/2020 έως και τις 10/03/2020 (διάρκεια: 2 ημέρες)

Π.1: Παροχή έξι (6) Αιθουσών με υλικοτεχνική υποδομή

Αριθμός ΑιθουσώνΑριθμός ατόμων ανά αίθουσαΥλικοτεχνική Υποδομή
Έξι (6) αίθουσες με διάταξη αίθουσας «Σχολική» 18-22
 • Ένας βιντεοπροβολέας
 • Ένας Υπολογιστής (φορητός ή σταθερός)
 • Μικροφωνική Εγκατάσταση
 • Καθίσματα σεμιναρίου
 • Σύνδεση στο Internet

Επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός για το Π.1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δυο χιλιάδες σαράντα Ευρώ (2.040,00€) πλέον Φ.Π.Α.

 

Π.2: Παροχή καφέ (coffee break) για 108 άτομα

ΕίδοςΠεριγραφή
Καφές Και τις δύο ημέρες της Επιμόρφωσης να προσφέρεται, από τις 09.30 έως τις 16.00: καφές φίλτρου, τσάι, χυμός, βουτήματα, κέικ, κριτσίνια εμφιαλωμένο νερό, για 108 άτομα

Επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός για το Π.2 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτακόσια εξήντα τέσσερα Ευρώ (864,00€) πλέον Φ.Π.Α. Τέλος ο προϋπολογισμός για το Τμήμα II: δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δυο χιλιάδες εννιακόσια τέσσερα Ευρώ (2.904,00€) πλέον Φ.Π.Α


Γενικές Επισημάνσεις

 • Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα.
 • Η κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να γίνει σε έναν ή περισσότερους αναδόχους.
 • Στην περίπτωση που ανάδοχος αναλάβει περισσότερα του ενός ή όλα τα τμήματα, η πληρωμή θα γίνει μετά την προσήκουσα εκτέλεση όλων των τμημάτων και μόνον.

Προθεσμίες

 • Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους έως και την 17/02/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης).
 • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 17/02/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30

Σχετικά αρχεία

 1. Σχετική Πρόσκληση
 2. Πίνακας Τεχνικής Προσφοράς
 3. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
 4. Υπεύθυνη Δήλωση

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top