Πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου για την παροχή υπηρεσιών εικονογράφησης παραμυθιών και δημιουργίας σκίτσων για τον εμπλουτισμό των κοινωνικών ιστοριών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού υλικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313 και ειδικότερα στο πλαίσιο των Δράσεων 2-4 προβλέπεται η ευαισθητοποίηση μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών σε θέματα αποδοχής της αναπηρίας και της διαφορετικότητας καθώς και ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας μέσα από παραμύθια, ιστορίες η και άλλα λογοτεχνικά κείμενα. Επίσης θα παραχθεί έντυπο και ψηφιοποιημένο υλικό με την μορφή Κοινωνικών Ιστοριών που θα αφορούν στην Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη και στην κατανόηση κοινωνικών καταστάσεων για μαθητές/-ήτριες με αναπηρία και στη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων για την ασφάλεια και υγεία των μαθητών/-τριών με αναπηρία.

Προκειμένου να εμπλουτιστεί το παραπάνω υλικό, ο/η Ανάδοχος θα αναλάβει:

α) την εικονογράφηση έως πέντε (5) παραμυθιών, τα οποία εκπονούνται από Ειδική Επιστήμονα/Εμπειρογνώμονα που έχει επιλεχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών σε θέματα αποδοχής της αναπηρίας και της διαφορετικότητας καθώς και την ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας μέσα από τα παραμύθια,

β) τη δημιουργία έως πεντακοσίων (500) σκίτσων για τις κοινωνικές ιστορίες, οι οποίες εκπονούνται από Ειδική Επιστήμονα/Εμπειρογνώμονα που έχει επιλεχθεί από την Αναθέτουσα, για την κατανόηση κοινωνικών καταστάσεων για μαθητές/-ήτριες με αναπηρία και για τη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων για την ασφάλεια και υγεία των μαθητών/-τριών με αναπηρία

Ο προϋπολογισμός του συνόλου του έργου, ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (4.435,48€) άνευ Φ.Π.Α, ήτοι πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (5.500,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% .

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: 18.01.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
  2. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  4. Διευκρινίσεις επί της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 42/03.01.2019 (ΑΔΑ: 68ΖΓΟΞΛΔ-7Ι0).

   15 Ιανουαρίου 2019   

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινίσεις επί της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 42/03.01.2019 (ΑΔΑ: 68ΖΓΟΞΛΔ-7Ι0).

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top