«Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» -Οριζόντια Πράξη, με MIS 5001313» (ΑΔΑ: ΩΙΧΑΟΞΛΔ-4Γ5)

27 Απριλίου 2020

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/22.4.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1317/31.01.2020 (ΑΔΑ: 946ΟΟΞΛΔ-1Ι2) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


30 Μαρτίου 2020

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αριθμ. 26/11-03-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων – Μητρώων Φυσικών Προσώπων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1317/31-01-2020 (ΑΔΑ 946ΟΟΞΛΔ-1Ι2) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, είναι στις 06-04-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Επισημαίνεται ότι επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση όσων ορίζονται στην οικεία Πρόσκληση, η υποβολή ενστάσεων ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., φέρουσες την ιδιόχειρη υπογραφή (σκαναρισμένη) των ενιστάμενων, λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στην ελευθερία κινήσεων και της ενδεχόμενης αδυναμίας προσέλευσης των υποψηφίων που αποκλείονται από τον διαγωνισμό.


31 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το μητρώο Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων Ειδικών Προσόντων για την υλοποίηση πακέτου εργασίας του υποέργου 1 «Επιστημονική, Οργανωτική, Διοικητική Και Διαχειριστική Υποστήριξη» της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός Και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, αίτηση – βιογραφικό σημείωμα στον διαδικτυακό τόπο του Ι.Ε.Π.: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php ακολουθώντας τις οδηγίες που αυτός περιλαμβάνει. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα είναι ανοικτή από την Δευτέρα 03.02.2020 έως και την Δευτέρα 24.02.2020 και ώρα 15:00.


5 Μαΐου 2017

Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών που αφορούν σε αξιολόγηση αίτησης – ένστασης υποψηφίου σχετικά με το υπ’ αρ. πρωτ. 16/ 06-04-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ (αρ. πρωτ. 2365/12-04-2017, ΑΔΑ: 680ΦΟΞΛΔ-Χ3Φ) για την με αρ. πρωτ. 9791/23-12-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΕΠ για τη δημιουργία Μητρώου Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων Ειδικών Προσόντων για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Επιστημονική, Οργανωτική, Διοικητική και Διαχειριστική Υποστήριξη της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» -Οριζόντια Πράξη, με MIS 5001313» (ΑΔΑ: ΩΙΧΑΟΞΛΔ-4Γ5).

Απόσπασμα Πρακτικού 20/04-05-2017


16 Απριλίου 2017

Έγκριση: α. του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων και β. των προσωρινών Πινάκων για τη δημιουργία Μητρώου Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων Ειδικών Προσόντων για την υλοποίηση πακέτων εργασίας, στο πλαίσιο της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» -Οριζόντια Πράξη, με MIS 5001313» (ΑΔΑ: ΩΙΧΑΟΞΛΔ-4Γ5)

Απόσπασμα Πρακτικού 16/06-04-2017

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top