«Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» -Οριζόντια Πράξη, με MIS 5001313» (ΑΔΑ: ΩΙΧΑΟΞΛΔ-4Γ5)

31 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το μητρώο Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων Ειδικών Προσόντων για την υλοποίηση πακέτου εργασίας του υποέργου 1 «Επιστημονική, Οργανωτική, Διοικητική Και Διαχειριστική Υποστήριξη» της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός Και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, αίτηση – βιογραφικό σημείωμα στον διαδικτυακό τόπο του Ι.Ε.Π.: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php ακολουθώντας τις οδηγίες που αυτός περιλαμβάνει. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα είναι ανοικτή από την Δευτέρα 03.02.2020 έως και την Δευτέρα 24.02.2020 και ώρα 15:00.


5 Μαΐου 2017

Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών που αφορούν σε αξιολόγηση αίτησης – ένστασης υποψηφίου σχετικά με το υπ’ αρ. πρωτ. 16/ 06-04-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ (αρ. πρωτ. 2365/12-04-2017, ΑΔΑ: 680ΦΟΞΛΔ-Χ3Φ) για την με αρ. πρωτ. 9791/23-12-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΕΠ για τη δημιουργία Μητρώου Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων Ειδικών Προσόντων για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Επιστημονική, Οργανωτική, Διοικητική και Διαχειριστική Υποστήριξη της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» -Οριζόντια Πράξη, με MIS 5001313» (ΑΔΑ: ΩΙΧΑΟΞΛΔ-4Γ5).

Απόσπασμα Πρακτικού 20/04-05-2017


16 Απριλίου 2017

Έγκριση: α. του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων και β. των προσωρινών Πινάκων για τη δημιουργία Μητρώου Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων Ειδικών Προσόντων για την υλοποίηση πακέτων εργασίας, στο πλαίσιο της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» -Οριζόντια Πράξη, με MIS 5001313» (ΑΔΑ: ΩΙΧΑΟΞΛΔ-4Γ5)

Απόσπασμα Πρακτικού 16/06-04-2017

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter1

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top