Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Δ.Δ.)» με MIS: 5032906

   26 Ιουνίου 2019   

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Δ.Δ.)» με MIS: 5032906

 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php συμπληρώνοντας  αποκλειστικά και μόνον σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με ιδιαίτερη έμφαση στα κριτήρια ένταξης στο μητρώο επιμορφωτών όπως περιγράφονται στην παράγραφο 5  της παρούσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα κληθούν να δηλώσουν την προτίμησή τους ως προς την περιοχή ή τις περιοχές προτίμησης για την περίπτωση της «δια ζώσης» επιμόρφωσης (οι ενδιαφερόμενοι/ες δύναται να υποβάλουν αίτηση σε περισσότερες από μία περιφερειακή ενότητα ).

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι/ες επιλέγονται με βάση τα κριτήρια ένταξης για τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις.

Προθεσμία υποβολής αίτησης: Το μητρώο θα είναι ανοικτό για υποβολή αιτήσεων έως και την έναρξη της Γ’ φάσης της επιμόρφωσης, δηλαδή την 1/11/2020 και θα καταρτίζεται ανά σχολικό έτος. Η επιλογή επιμορφωτών/τριών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες της Πράξης και βάσει των αιτήσεων που θα έχουν υποβληθεί έως συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται δημόσια και έγκαιρα στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. www.iep.edu.gr στη διαδρομή ΕΡΓΑ --> ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ --> ΜΗΤΡΩΑ.

Σχετική Πρόσκληση

Yποβολή αίτησης εδώ

   02 Ιουλίου 2019   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

Επικοινωνία: Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν ως εξής:

  • για θέματα που αφορούν το έργο (π.χ. φάσεις επιμόρφωσης, κριτήρια ένταξης κτλ) στο τηλέφωνο 2131335307/311 (κ. Γκορτζίλα, κ. Χάλαρη),
  • για θέματα που αφορούν την πρόσκληση (π.χ. σημαντικές προθεσμίες, διαδικασία υποβολής ένστασης κτλ) στο τηλέφωνο 2131335158 (κ. Σαββοπούλου, κ. Νταούλας) και
  • για θέματα που αφορούν την πλατφόρμα (π.χ. αδυναμία σύνδεσης, αδυναμία μεταμόρφωσης αρχείου κτλ) να ακολουθούν τη διαδικασία επικοινωνίας όπως φαίνεται στο https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php.

 

Επιλογή Επιμορφωτών Α’ φάσης:  

Σας ενημερώνουμε ότι η επιλογή των 126 επιμορφωτών για την Α’ φάση επιμόρφωσης, θα πραγματοποιηθεί βάσει των αιτήσεων που θα έχουν υποβληθεί έως 30.09.2019 στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σχετική πρόσκληση.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

  1. Για τον εκάστοτε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών θα πρέπει να κατατίθεται, σύμφωνα με την Πρόσκληση (αρ.πρωτ. 6257/26-06-2019) "αναγνώριση ως προς τη συνάφεια από αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο".
  2. Για τη διδακτική εμπειρία απαιτείται, όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση, "αναλυτική βεβαίωση διδακτικής υπηρεσίας".
  3. Για τίτλους Σπουδών από το εξωτερικό θα πρέπει να κατατεθεί, σύμφωνα με την Πρόσκληση "βεβαίωση ότι είναι ισότιμοι και αντίστοιχοι με τα απονεμόμενα πτυχία των πανεπιστημίων της ημεδαπής με απόφαση του αρμοδίου φορέα".

   13 Σεπτεμβρίου 2019   

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών του ΙΕΠ, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλία (Δ.Δ.)» με MIS 5032906.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top