Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως έντεκα (11) Εμπειρογνώμονες για την κάλυψη των αναγκών παραγωγής επιμορφωτικού-υποστηρικτικού για την Πράξη με MIS: 5032906.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως έντεκα (11) Εμπειρογνώμονες, Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών παραγωγής επιμορφωτικού-υποστηρικτικού υλικού για την Πράξη «Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ)», με MIS: 5032906.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων, έως και 28.05.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

1. Σχετική Πρόσκληση
2. Έντυπο Υποβολής αίτησης

   25 Ιουνίου 2019   

Μετά την με αριθ. πρωτ. 4348/13-05-2019 με ΑΔΑ: 9ΒΚΥΟΞΛΔ-3ΗΞ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών Προσώπων του ΙΕΠ προσκαλεί τους παρακάτω υποψηφίους την Δευτέρα, 01-07-2019 στην Αίθουσα Συσκέψεων του 4ου ορόφου στο ΙΕΠ (Αναστ. Τσόχα 36, 11521 Αθήνα), προκειμένου να αξιολογηθούν και μέσω της μοριοδοτούμενης συνέντευξης, ως εξής:

 

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

1

4795/28-05-2019

09.00 π.μ

2

4767/28-05-2019

09.15 π.μ.

3

4791/28-05-2019

09.30 π.μ.

4

4749/27-05-2019

09.45 π.μ.

5

4759/28-05-2019

10.00 π.μ.

6.

4786/28-05-2019

10.15 π.μ.

7

4783/28-05-2019

10.30 π.μ.

8.

4713/24-05-2019

10.45 π.μ.

9.

4613/22-05-2019

11.00 π.μ.

10.

4750/27-05-2019

11.15 π.μ.

 

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 4348/13-05-2019/ΙΕΠ Πρόσκληση, σε περίπτωση που υποψήφιος ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ για οποιοδήποτε λόγο την ακριβή ημέρα και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων, δε δύναται να επαναπροσδιορίσει άλλη ημερομηνία συνέντευξης, οπότε αποκλείεται από τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία υποψηφίου, αυτός οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή για τη διεξαγωγή της συνέντευξης μέσω on line διαδικτυακής επικοινωνίας (π.χ. skype), δηλώνοντας το απαιτούμενο όνομα χρήστη.

   05 Ιουλίου 2019   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/04.06.2019 και 2/01.07.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 4348/13-05-2019 (ΑΔΑ: 9ΒΚΥΟΞΛΔ-3ΗΞ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, είναι στις  12.07.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

   09 Ιουλίου 2019   

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/05.06.2019 και 2/01.07.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 4348/13-05-2019 (ΑΔΑ: 9ΒΚΥΟΞΛΔ-3ΗΞ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, είναι στις  16.07.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top