Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο συντονιστών, εμπειρογνωμόνων και εκπονητών προγραμμάτων σπουδών του Ι.Ε.Π. για την πράξη με MIS: 5027220. (Αρ. πρωτ.: 13566/21.12.2018 & ΑΔΑ: 6ΗΦ2ΟΞΛΔ-ΑΣΔ)

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για ένταξη στο μητρώο συντονιστών, εμπειρογνωμόνων και  εκπονητών προγραμμάτων σπουδών του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της πράξης «Αναβάθμιση περιεχομένου σπουδών στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» με MIS: 5027220. (Αρ. πρωτ.: 13566/21.12.2018 & ΑΔΑ: 6ΗΦ2ΟΞΛΔ-ΑΣΔ).

Το μητρώο θα είναι ανοικτό για υποβολή αιτήσεων για όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης. Η επιλογή φυσικών προσώπων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες της Πράξης και βάσει των αιτήσεων που θα έχουν υποβληθεί έως συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται δημόσια και έγκαιρα.

Οι ενδιαφερόμενοι / ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php

Οι ανάγκες των ομάδων εργασίας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V και VI -οι οποίες στο εξής θα καλούνται ΚΕΟΕ, ΕΟΤΠ-ΓΠ, ΕΟΕΕΜ, ΕΟΓΑ, ΟΕΤΕΠΑΛ και ΟΕΜΕΤΜ αντίστοιχα- δύναται να καλυφθούν από τους ενταχθέντες στο παρόν μητρώο έως 15/02/2019 και ώρα 14:00.

   Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 08.01.2019   

   18 Ιανουαρίου 2019  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινίσεις επί της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. αρ. πρωτ. 13566/21.12.2018 (ΑΔΑ: 6ΗΦ2ΟΞΛΔ-ΑΣΔ)

   22 Μαρτίου 2019  

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 2/15.03.2019 Πρακτικού της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων του ΙΕΠ για την υπ’ αρ. πρωτ. 13566/21.12.2018 (ΑΔΑ: 6ΗΦ2ΟΞΛΔ-ΑΣΔ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, βάσει του άρθρου 10 της Πρόσκλησης, είναι στις 01.04.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

   23 Απριλίου 2019   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης υπ’ αρ. 1/19.04.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 13566/21.12.2018 (ΑΔΑ: 6ΗΦ2ΟΞΛΔ-ΑΣΔ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

   10 Μαιου 2019   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 3/06.05.2019 Πρακτικού της Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης των Μητρώων του ΙΕΠ για την υπ’ αρ. πρωτ. 13566/21.12.2018 (ΑΔΑ: 6ΗΦ2ΟΞΛΔ-ΑΣΔ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, βάσει του άρθρου 10 της Πρόσκλησης, είναι στις 17.05.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

   03 Ιουνίου 2019   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί  έγκρισης του υπ’ αρ. 2/29.05.2019 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την υπ’ αρ. πρωτ. 13566/21.12.2018 (ΑΔΑ: 6ΗΦ2ΟΞΛΔ-ΑΣΔ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter1

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top