Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως δύο (02) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης (Αρ. πρωτ.: 1914/07.03.2018 & ΑΔΑ: ΩΟΜ2ΟΞΛΔ-ΘΧ5)

   07 Μαρτίου 2018   

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως δύο (02) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης, ελεύθερους επαγγελματίες για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Αρ. πρωτ.: 1914/07.03.2018 & ΑΔΑ: ΩΟΜ2ΟΞΛΔ-ΘΧ5)

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων, βάσει του άρθρου 7 της Πρόσκλησης, είναι 22.03.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

  1. Σχετική Πρόσκληση
  2. Έντυπο Υποβολής αίτησης

   30 Απριλίου 2018   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/30-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων για την με αρ. πρωτ. 1914/07-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΟΜ2ΟΞΛΔ-ΘΧ5) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος .

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ενστάσεων, βάσει του άρθρου 8 της Πρόσκλησης, είναι στις 08/05/2018, ημέρα Tρίτη και ώρα 15:00.

   9 Μαίου 2018   

Μετά τη με αριθ. πρωτ. 4460/27-04-2018/ΙΕΠ με ΑΔΑ:6ΤΩΛΟΞΛΔ-Ν7Ε Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ και σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 1914/07-03-2018 με ΑΔΑ: ΩΟΜ2ΟΞΛΔ-ΘΧ5 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσόντων του ΙΕΠ προσκαλεί τους παρακάτω υποψηφίους την Τρίτη 15-5-2018 στην Αίθουσα Συσκέψεων του 4ου ορόφου στο ΙΕΠ, προκειμένου να αξιολογηθούν και μέσω της μοριοδοτούμενης συνέντευξης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΚΘ1

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

1

ΔΑΛΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

11.00 π.μ

2

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

11.15 π.μ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 1914/07-03-2018/ΙΕΠ Πρόσκληση, σε περίπτωση που Υποψήφιος ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ για οποιοδήποτε λόγο την ακριβή ημέρα και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων, δε δύναται να επαναπροσδιορίσει άλλη ημερομηνία Συνέντευξης, οπότε αποκλείεται από τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία Υποψηφίου, αυτός οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή για τη διεξαγωγή της συνέντευξης μέσω on line διαδικτυακής επικοινωνίας (π.χ. skype), δηλώνοντας το απαιτούμενο όνομα χρήστη.

   14 Μαίου 2018   

Μετά τη με αριθ. πρωτ.  4460/27-04-2018/ΙΕΠ με ΑΔΑ:6ΤΩΛΟΞΛΔ-Ν7Ε Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ και σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 1914/07-03-2018 με ΑΔΑ: ΩΟΜ2ΟΞΛΔ-ΘΧ5 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσόντων του ΙΕΠ αναβάλλει τις προγραμματισμένες για την Τρίτη 15-5-2018 συνεντεύξεις, προκειμένου να συζητηθούν οι ενστάσεις που έχουν υποβληθεί. Θα ακολουθήσει καινούργια σχετική ανακοίνωση, ύστερα από τη συζήτηση των ενστάσεων.

   29 Ιουνίου 2018   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/22-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης  Ενστάσεων του ΙΕΠ για την υπ’ αρ. πρωτ. 1914/07.03.2018 (ΑΔΑ: ΩΟΜ2ΟΞΛΔ-ΘΧ5) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

   5 Ιουλίου 2018   

Μετά τις με αριθ. πρωτ.  4460/27-04-2018/ΙΕΠ με ΑΔΑ:6ΤΩΛΟΞΛΔ-Ν7Ε και 7169/29-06-2018 με ΑΔΑ: 6PΖ1ΟΞΛΔ-ΓΥΞ Αποφάσεις του Δ.Σ. του ΙΕΠ και σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 1914/07-03-2018 με ΑΔΑ: ΩΟΜ2ΟΞΛΔ-ΘΧ5 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσόντων του ΙΕΠ προσκαλεί τους παρακάτω υποψηφίους την Παρασκευή 13-07-2018 στην Αίθουσα Συσκέψεων του 4ου ορόφου στο ΙΕΠ, προκειμένου να αξιολογηθούν και μέσω της μοριοδοτούμενης συνέντευξης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΚΘ1 

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

1

ΔΑΛΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

09.00 π.μ

2

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

09.15 π.μ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 1914/07-03-2018/ΙΕΠ Πρόσκληση, σε περίπτωση που Υποψήφιος ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ για οποιοδήποτε λόγο την ακριβή ημέρα και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων, δε δύναται να επαναπροσδιορίσει άλλη ημερομηνία συνέντευξης, οπότε αποκλείεται από τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία Υποψηφίου, αυτός οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή για τη διεξαγωγή της συνέντευξης μέσω on line διαδικτυακής επικοινωνίας (π.χ. skype), δηλώνοντας το απαιτούμενο όνομα χρήστη.

   20 Ιουλίου 2018   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 2/13.07.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την αξιολόγηση των υποψηφίων μέσω συνέντευξης σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 1914/07-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΟΜ2ΟΞΛΔ-ΘΧ5) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ενστάσεων, βάσει του άρθρου 8 της Πρόσκλησης, είναι στις 27/07/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top