Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με έως δύο (2) εμπειρογνώμονες για εκπόνηση δειγματικών διδακτικών σεναρίων του ΠΕ25.1 -Υποέργου 25 -5000065

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με έως δύο (2) εμπειρογνώμονες για εκπόνηση δειγματικών διδακτικών σεναρίων για την κάλυψη των αναγκών του ΠΕ25.1 του Υποέργου 25: «Ανάπτυξη περιεχομένου-υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση Πράξης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» με κωδικό ΟΠΣ 5000065.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων, εντός δέκα ημερών (10), ήτοι έως και 31.01.2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 15:00.

 

  1. Σχετική Πρόσκληση
  2. Έντυπο Υποβολής Αίτησης

   01 Μαρτίου 2019    

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/18.02.2019 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων, για την υπ’ αρ. πρωτ. 539/21.01.2019 (ΑΔΑ: 66ΛΤΟΞΛΔ-ΕΡΜ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top