Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα (1) ειδικό εμπειρογνώμονα (Αρ. πρωτ.: 683/31.01.2018 & ΑΔΑ: ΨΩΑΙΟΞΛΔ-11Σ)

   31 Ιανουαρίου 2018   

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα (1) ειδικό εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», της Πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», με κωδικό ΟΠΣ 5007907, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή  Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο (Αρ. πρωτ.: 683/31.01.2018 & ΑΔΑ: ΨΩΑΙΟΞΛΔ-11Σ).

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων, βάσει του άρθρου 7 της Πρόσκλησης, είναι 15/02/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

  1. Σχετική Πρόσκληση
  2. Έντυπο Υποβολής αίτησης

   06 Μαρτίου 2018   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/23-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 683/31-1-2018  (ΑΔΑ: ΨΩΑΙΟΞΛΔ-11Σ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα (01) ειδικό εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», της Πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ 5007907, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ενστάσεων, βάσει του άρθρου 9 της Πρόσκλησης, είναι στις 13/03/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

   12 Μαρτίου 2018   

Μετά τη με αριθ. πρωτ.  1742/05-03-2018/ΙΕΠ με ΑΔΑ: ΩΦ91ΟΞΛΔ-2ΟΒ Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ και σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 683/31-01-2018 με ΑΔΑ: ΨΩΑΙΟΞΛΔ-11Σ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων προσκαλεί τον παρακάτω υποψήφιο την Παρασκευή, 16-3-2018, στο Γραφείο 508 του 5ου ορόφου στο ΙΕΠ, προκειμένου να αξιολογηθεί και μέσω της μοριοδοτούμενης συνέντευξης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΚΘ1 

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

1

ΖΗΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

11.00 – 11.15

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 683/31-01-2018/ΙΕΠ Πρόσκληση, σε περίπτωση που Υποψήφιος ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ για οποιοδήποτε λόγο την ακριβή ημέρα και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων, δε δύναται να επαναπροσδιορίσει άλλη ημερομηνία Συνέντευξης, οπότε αποκλείεται από τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία Υποψηφίου, αυτός οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή για τη διεξαγωγή της συνέντευξης μέσω on line διαδικτυακής επικοινωνίας (π.χ. skype), δηλώνοντας το απαιτούμενο όνομα χρήστη.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν υπό την αίρεση ότι δε θα υποβληθούν ενστάσεις εντός της οριζόμενης από την Πρόσκληση προθεσμίας (13-3-2018).  Σε αντίθετη περίπτωση, το αργότερο έως την ημέρα λήξης της ανωτέρω προθεσμίας, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΙΕΠ σχετική Ανακοίνωση, με την οποία θα ανακαλείται προσωρινά η πραγματοποίηση των συνεντεύξεων.

   14 Μαρτίου 2018   

Μετά τη με αριθ. πρωτ.  1742/05-03-2018/ΙΕΠ με ΑΔΑ: ΩΦ91ΟΞΛΔ-2ΟΒ Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ και σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 683/31-01-2018 με ΑΔΑ: ΨΩΑΙΟΞΛΔ-11Σ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων  λόγω ανυπέρβλητης δυσχέρειας προσκαλεί τον παρακάτω υποψήφιο την Τρίτη, 20-3-2018, αντί της Παρασκευής, 16-3-2018, που είχε αρχικώς ανακοινωθεί, στο Γραφείο 508 του 5ου ορόφου στο ΙΕΠ, προκειμένου να αξιολογηθεί και μέσω της μοριοδοτούμενης συνέντευξης, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΚΘ1 

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

1

ΖΗΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

11.00 – 11.15

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 683/31-01-2018/ΙΕΠ Πρόσκληση, σε περίπτωση που Υποψήφιος ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ για οποιοδήποτε λόγο την ακριβή ημέρα και ώρα ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων, δε δύναται να επαναπροσδιορίσει άλλη ημερομηνία Συνέντευξης, οπότε αποκλείεται από τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία Υποψηφίου, αυτός οφείλει να ενημερώσει την Επιτροπή για τη διεξαγωγή της συνέντευξης μέσω on line διαδικτυακής επικοινωνίας (π.χ. skype), δηλώνοντας το απαιτούμενο όνομα χρήστη.

   30 Μαρτίου 2018   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 2/20-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων  για την αξιολόγηση των υποψηφίων μέσω συνέντευξης,  σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 683/31-1-2018  (ΑΔΑ: ΨΩΑΙΟΞΛΔ-11Σ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα (01) ειδικό εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», της Πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ 5007907, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, βάσει του άρθρου 9 της Πρόσκλησης, είναι στις 17/04/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top