ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως (31) Εμπειρογνώμονες για την κάλυψη των αναγκών εκπόνησης Προγραμμάτων Σπουδών και εκπαιδευτικού-διδακτικού υλικού MIS: 5007902

 

 5 Φεβρουαρίου 2020  

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 1/24.10.2019 και 2/27.11.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 7922/26.07.2019 (ΑΔΑ: ΩΠΛΖΟΞΛΔ-832) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, είναι στις 12.02.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

 21 Νοεμβρίου 2019 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

Μετά την με αριθ. πρωτ. 7922/26.07.2019 (ΑΔΑ: ΩΠΛΖΟΞΛΔ-832) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για τις ανάγκες της Πράξης «Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων – Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του Κορανίου στους μαθητές- μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης» - MIS 5007902, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» του ΙΕΠ προσκαλεί τους παρακάτω υποψηφίους/ες την Τετάρτη, 27-11-2019, μέσω on line διαδικτυακής επικοινωνίας (π.χ. skype) προκειμένου να αξιολογηθούν και μέσω της μοριοδοτούμενης συνέντευξης, ως εξής:

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Κωδικός Θέσης

Ώρα Συνέντευξης

1

ΚΑΧΡΙΜΑΝ ΑΧΜΕΤ

ΚΘ1, ΚΘ2

14:00

2

ΑΖΗΖ ΟΡΧΑΝ

ΚΘ6, ΚΘ9

14.30

3

ΧΟΥΣΕΙΝ ΦΑΤΜΕ

ΚΘ1, ΚΘ2

15.00

 

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι/ες  για τη διεξαγωγή της on line επικοινωνίας οφείλουν να δηλώσουν στη Γραμματεία της Επιτροπής το απαιτούμενο όνομα χρήστη.

Η Ανακοίνωση σε pdf

 

 16 Σεπτεμβρίου 2019 

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 7922/26-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΠΛΖΟΞΛΔ-832) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της Πράξης «Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων – Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του Κορανίου στους μαθητές μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης», με κωδικό ΟΠΣ 5007902.

 

 26 Ιουλίου 2019 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τριάντα έναν (31) Εμπειρογνώμονες, Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών εκπόνησης Προγραμμάτων Σπουδών και εκπαιδευτικού-διδακτικού υλικού στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση των Ιεροσπουδαστηρίων – Παιδαγωγική υποστήριξη της διδασκαλίας του Κορανίου στους μαθητές- μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης» - MIS 5007902

Οι υποψήφιοι/ες έχουν το δικαίωμα υποβολής μίας έντυπης αίτησης, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει από την 19/08/2019 έως και την 16/09/2019 και ώρα 15:00, εκτός μη εργάσιμων ημερών.

  1. Σχετική Πρόσκληση
  2. Έντυπο Υποβολής αίτησης 

Επικοινωνία

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top