Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως δύο (02) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης κάλυψη των αναγκών οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης - MIS 5008057

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως δύο (02) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών οικονομικής και τεχνικής υποστήριξης του Υποέργου 1 της Πράξης  «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων, βάσει του άρθρου 7.3 της Πρόσκλησης, είναι 01/03/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

  1. Σχετική Πρόσκληση
  2. Έντυπο Υποβολής αίτησης

   22 μαρτίου  2018   

Ανακοίνωση πρόσκλησης σε συνέντευξη υποψηφίων για την υπ' αρίθμ. πρωτ. 1307/14-02-2019 με ΑΔΑ: ΩΨ1ΜΟΞΛΔ-ΝΡΚ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

   08 Απριλίου 2019   

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των 1/22.03.2019 και 2/29.03.2019 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υπ’ αρ. πρωτ. 1307/14.02.2019 (ΑΔΑ: ΩΨ1ΜΟΞΛΔ-ΝΡΚ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων, βάσει του άρθρου 9 της Πρόσκλησης, είναι στις  15.04.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top