Η Μονάδα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης γνωμοδοτεί και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π. για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας». Χρησιμοποιώντας κριτήρια επιστημονικά και παιδαγωγικά, η Μονάδα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης εισηγείται για τον καθορισμό τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ., τα ωρολόγια προγράμματα, τα προγράμματα σπουδών, τις αναθέσεις μαθημάτων σε κλάδους εκπαιδευτικών, τα διδακτικά εγχειρίδια και το λοιπό εκπαιδευτικό υλικό για την επαγγελματική εκπαίδευση, την υλοποίηση ερευνών σε δομές της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και για άλλα ζητήματα συναφούς περιεχομένου. Βάσει του Νόμου 4386/2016 και της σχετικής Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1489, τ. Β’, 26-5-2016), από το σχολικό έτος 2016-2017 οι Τομείς που λειτουργούν στη Β’ τάξη των ΕΠΑ.Λ. είναι οι ακόλουθοι:

      Από το σχολικό έτος 2017-2018, στη Γ’ τάξη των ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν 36 Ειδικότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 1489/τ. Β’/26-5-2016.

Οι μαθητές και μαθήτριες που ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτηση στο ΕΠΑ.Λ. λαμβάνουν Απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Επίσης, όσοι και όσες το επιθυμούν, δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας», με την επιτυχή ολοκλήρωση του οποίου και κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης λαμβάνουν πτυχίο επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Κατά τη συμμετοχή τους στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας», το οποίο διαρκεί εννέα (9) μήνες, οι μαθητευόμενοι/ες λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, η οποία έχει καθοριστεί στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Ονοματεπώνυμο
Νέλλα Αθηνά (Συντονίστρια)
Ατσαλάκη Ελένη
Κακαρά Αλεξάνδρα
Κουταλίδη Σοφία
Μαυρικάκης Ευάγγελος
Μαυροματίδης Ηλίας
Παπαθανασίου Θεοδώρα
Παρίσης Βασίλειος
Πιτσικάλης Σταύρος
Σπίνος Ιωάννης
Συρίγος Ευάγγελος
Φαράντου Ευμορφία
Φύκαρης Γεώργιος
Χατζησγουρή Βασιλική
Ειδικότητα
ΠΕ09 / ΠΕ10
Οικονομολόγος / Κοινωνιολόγος
 ΠΕ12.02
Αρχιτέκτονας
 ΠΕ17.04
Ηλεκτρονικός ΑΣΕΤΕΜ
ΠΕ14.04
Γεωπόνος
ΠΕ09
Οικονομολόγος
ΠΕ17.04
Ηλεκτρονικός ΑΣΕΤΕΜ
ΠΕ18.28
Συντήρησης Έργων Τέχνης & Αρχαιολ. Ευρημάτων
ΠΕ17.02
Μηχανολόγος ΑΣΕΤΕΜ
ΠΕ17.04
Ηλεκτρονικός ΑΣΕΤΕΜ
ΠΕ20
Πληροφορικής ΤΕΙ
ΠΕ18.26
Γραφιστικής
ΠΕ17.01
Πολιτικός ΑΣΕΤΕΜ
ΠΕ18.23
Ναυτικών Μαθημάτων-Πλοίαρχος
ΠΕ12.05
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Ιδιότητα
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Εισηγητής
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Ειδικός Σύμβουλος
Σύμβουλος Γ'
Αποσπασμένος Εκπ/κός
Αποσπασμένη Εκπ/κός
Τηλέφωνο
213-1335-361
213-1335-203
213-1335-358
213-1335-359
213-1335-356
213-1335-568
213-1335-357
213-1335-360
213-1335-360
213-1335-503
213-1335-353
213-1335-354
213-1335-357
213-1335-358
Email
anella
[at]iep.edu.gr
eatsalaki
[at]iep.edu.gr
akakara
[at]iep.edu.gr
skoutalidi
[at]iep.edu.gr
emavrikakis
[at]iep.edu.gr
imavromatidis
[at]iep.edu.gr
thpapathanasiou
[at]iep.edu.gr
vparisis
[at]iep.edu.gr
spitsikalis
[at]iep.edu.gr
ispinos
[at]iep.edu.gr
esirigos
[at]iep.edu.gr
efarantou
[at]iep.edu.gr
gfikaris
[at]iep.edu.gr
vchatzisgouri
[at]iep.edu.gr

 

map 1a

 

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
με τους παρακάτω τρόπους:

ΙΕΠ - Twitter

twitter

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας στην ομάδα υλοποίησης του site μέσω του email: website[at]iep.edu.gr

Top