Τελευταία Ενημέρωση: 23 /02 /2017, 13:03.
A- A A+
Αξιολόγηση Φακέλων των Τυπικών Δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός ΤΡΙΩΝ εργασίμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης του Πρακτικού του Δ.Σ του ΙΕΠ, στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ, ήτοι έως και την ΤΡΙΤΗ, 26.07.2016 και ώρα 15:00, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς, εντός σφραγισμένου φακέλου, στο Ι.Ε.Π., Γραφείο Πρωτοκόλλου (7ος όροφος), επί της οδού Α. Τσόχα 36, 11521 - Αμπελόκηποι, Αθήνα, με Θέμα: "Για τον υπ' αριθ. πρωτ. Ι.Ε.Π. 4795/24.06.2016 με ΑΔΑ: 77ΤΛΟΞΛΔ-ΤΦΧ Πρόχειρο Διαγωνισμό – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 – ΕΝΣΤΑΣΗ” και πρέπει να έχουν παραληφθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ, γεγονός που αποδεικνύεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου ΙΕΠ.

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΕΠ ΕΠΙ TΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τ.Σ.

Δικτυακή Πύλη e-IEP

books

Θεματική Εβδομάδα "Σώμα και Ταυτότητα"

      Δέντρο

Νέα Π.Σ. στα Θρησκευτικά

books

Εκπαίδευση Προσφύγων

Logo1

Ξένες Γλώσσες

whole world in your hands

Ιστορική Συλλογή Σχολικών Εγχειριδίων

Σχολικά Βιβλία - Εκπαιδευτικό υλικό

books

Προγράμματα Σπουδών

Συνέδρια - Ημερίδες

Συνέδρια - Ημερίδες

PISA

logo pisa

Διαύγεια

diavgeia

Ψηφιακά Σενάρια ΑΙΣΩΠΟΣ

aesoplogo ver2

Ψηφιακό Σχολείο

digital school logo

Κανάλι Ι.Ε.Π.

youtube

Κύλιση στην Αρχή