ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 4 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με την τεχνολογική υποστήριξη του ΙΕΠ, προκειμένου να αποτελέσει εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ ενός δικτύου 12 ολιγοθεσίων  Δημοτικών Σχολείων (ΔΣ) από 4 διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας.

Το δίκτυο των 12 ολιγοθεσίων ΔΣ συστήθηκε μετά από πρόσκληση που απηύθυνε το Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας στις αντίστοιχες Περιφερειακές Δ/νσεις  και την αποδοχή της εκ μέρους των υπηρετούντων εκπαιδευτικών και των οικείων Σχολικών τους Συμβούλων.

Η συνεργασία προτείνεται στην προσπάθεια υποστήριξης  & εμπλουτισμού του Προγράμματος Σπουδών  των ολιγοθεσίων  ΔΣ με δράσεις που αναβαθμίζουν την ποιότητα του εκπαιδευτικού τους έργου, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών.  Περιλαμβάνει κατ’ αρχάς την «αδελφοποίηση» ανά ομάδα μεταξύ 3 ολιγοθεσίων ΔΣ:  (1 από την Περιφέρεια Στερεάς, 1 από το Νότιο Αιγαίο και 1 Πειραματικό: Αθηνών , Πατρών ή Πανεπιστημιακό Σχολείο) και στη συνέχεια  την υλοποίηση από κοινού εκπαιδευτικών δράσεων, οι οποίες θα σχεδιάζονται στη βάση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Παρουσιάζω τον τόπο μου – Παρουσιάζω το σχολείο μου»

Στα πλαίσια  του προγράμματος η επικοινωνία και η συνεργασία προτείνεται να πραγματοποιηθεί σε  τρία επίπεδα:

  • επίπεδο σχολείου, (όλοι οι μαθητές μαζί καθενός από τα 3 σχολεία),
  • επίπεδο τμήματος (πχ η Γ΄τάξη με την αντίστοιχη/ες Γ΄ των άλλων 2 σχολείων) και
  • σε ατομικό επίπεδο , (κάθε μαθητής επικοινωνεί ηλεκτρονικά και ανταλλάσσει απόψεις με μαθητή /ές των άλλων 2 σχολείων που έχει επιλέξει ).

Με τον τρόπο αυτό θεωρούμε ότι μπορούν να αμβλυνθούν πολλά από τα μειονεκτήματα των ολιγοθεσίων σχολείων που έχουν σχέση με το διαφορετικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα , τη γεωγραφική τους θέση , το μικρό αριθμό μαθητών, κλπ, ανοίγοντάς τους «παράθυρα» πέρα από τον μικρόκοσμο του σχολείου τους, μέσα σε ένα πλαίσιο που τους προσφέρει πλούσιες εκπαιδευτικές  εμπειρίες με πολλαπλά παιδαγωγικά οφέλη.  Παράλληλα,  ένα μέρος των δράσεων προτείνεται να αφορά και την παρακολούθηση on line διδασκαλιών ενός σχολείου από το άλλο, ξεκινώντας σε πρώτη φάση με διδασκαλίες που θα υλοποιήσουν τα Πειραματικά Ολιγοθέσια, τα οποία διαθέτουν και τις απαραίτητες υποδομές. Από την άλλη μεριά , μια τέτοια προσπάθεια, που σε αυτή τη φάση έχει άτυπο και δοκιμαστικό περισσότερο χαρακτήρα,  μπορεί να χρησιμεύσει ως οδηγός για την περαιτέρω επέκταση αυτού του τρόπου εκπαίδευσης στα ολιγοθέσια σχολεία.

Λειτουργία του δικτύου & συντονισμός των δράσεων

Η λειτουργία και ο συντονισμός των δράσεων οργανώθηκε ως εξής: Κάθε γεωγραφική ομάδα σχολείων ορίζει έναν συντονιστή. Συγκεκριμένα εκ μέρους των ολιγοθεσίων Πειραματικών Αθηνών & Πατρών ορίστηκε ο Σχολικός Σύμβουλος Αχαϊας, κ. Νίκος Μάνεσης,  εκ μέρους των ολιγοθεσίων ΔΣ Στερεάς Ελλάδας, η Σχολική Σύμβουλος Βοιωτίας, κ. Άννα Ζουγανέλη και εκ μέρους των ολιγοθεσίων ΔΣ Νοτίου Αιγαίου ο κ. Κων/νος Κλουβάτος. Κάθε μία από αυτές τις 3 (γεωγραφικές) ομάδες μέσω του συντονιστή και σε συνεργασία με τους οικείους Σχολικούς Συμβούλους, αποστέλλει έναν ενδεικτικό κατάλογο με προτάσεις δραστηριοτήτων. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής και  Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΠΕ Στερεάς Ελλάδας, κ. Ελένη Μπενιάτα που έχει το συντονισμό του συνολικού προγράμματος, «συνθέτοντας» τις επί μέρους προτάσεις αποστέλλει μια σειρά προτεινόμενων δραστηριοτήτων απ’ όπου κάθε ομάδα σχολείων επιλέγει αυτές που θεωρεί ως πλέον κατάλληλες. Συνεπώς, κάθε ομάδα  από το σημείο αυτό και μετά διαμορφώνει  το δικό της ολοκληρωμένο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων και αναλαμβάνει την επικοινωνία και την υλοποίηση των δράσεων που θα επιλέξει, πάντα με την εποπτεία και καθοδήγηση των οικείων σχολικών συμβούλων. Το Τμήμα ΕΠΚΑ Στερεάς θα έχει μια  γενική  εποπτεία και θα διευκολύνει την επικοινωνία και ανατροφοδότηση μεταξύ των 4 ομάδων «αδελφοποιημένων» σχολείων.